header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

СТРУКТУРА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Відповідно до Закону України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту»

Система вищої освіти України

* ЄКТС – Європейська кредитно-трансферна система. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС

** ЄПВО – Європейський простір вищої освіти. 
 

СТУПЕНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

Останній прийом на такі програми підготовки здійснюється 2016 року.

Ступені вищої освіти перехідного періроду

 *** В Україні відповідно до Закону України «Про вищу освіту» встановлюється таке співвідношення між новими ступенями та попередніми:

  • диплом молодшого спеціаліста прирівнюється до диплома молодшого бакалавра;
  • диплом спеціаліста прирівнюється до диплома магістра;
  • диплом кандидата наук прирівнюється до диплома доктора філософії. 

**** Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність.

СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ

СТРУКТУРА ОСВІТИРІВНІ (СТУПЕНІ), ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУПЕРІОД НАВЧАННЯ
(РОКИ, КРЕДИТИ ЄКТС1)
ЦИКЛИ ЄПВО2
Докторантура Доктор наук, диплом доктора наук    
Аспірантура Кандидат наук3, диплом кандидата наук4 до 3 років ІІІ цикл
Вища освіта Повна вища освіта Магістр, диплом магістра 1-2 роки (60-120 кредитів)
(1-3 роки за напрямом медицина, ветиринарія)
ІІ цикл
Спеціаліст3, диплом спеціаліста4 1-5 роки (60-90 кредитів)
(5-6 років за напрямом медицина, ветиринарія
(300-360 кредитів))
Базова вища освіта Бакалавр, диплом бакалавра 3–4 роки (180-240 кредитів)
(2-3 роки на основі диплома молодшого спеціаліста)
І цикл
Неповна вища освіта Молодший спеціаліст3, диплом молодшого спеціаліста4 2–3 роки (120-180 кредитів)
(3-4 роки на основі базової середньої освіти)
короткий циклу І циклу
Молодший баклавр, диплом молодшого бакалавра
Професійно-технічна освіта Кваліфікований робітник, диплом 3 роки (на основі базової середньої освіти), 1-1,5 роки (на основі повної середньої освіти) Доступ до вищої освіти
Загальна середня освіта Повна загальна середня освіта атестат 2 роки
Базова загальна середня освіта свідоцтво 5 років  
Початкова загальна середня освіта   4 роки
Дошкільна освіта

1ЄКТС – Європейська кредитно-трансферна система
2ЄПВО – Європейський простір вищої освіти
3Останній прийом на програми підготовки за такими рівнями здійснювався у 2016 році.
4В Україні відповідно до Закону України «Про вищу освіту» встановлюється таке співвідношення між новими ступенями та попередніми:

  • диплом молодшого спеціаліста прирівнюється до диплома молодшого бакалавра;
  • диплом спеціаліста прирівнюється до диплома магістра;
  • диплом кандидата наук прирівнюється до диплома доктора філософії. 

Національна рамка кваліфікацій: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%9F

СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Початкова середня освіта

Базова середня освіта

Повна середня освіта

Система оцінювання

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

•    Закон України "Про освіту".
•    Закон України "Про вищу освіту".
•    Закон України "Про загальну середню освіту".
•    Закон України "Про професійно-технічну освіту".
•    Закон України "Про дошкільну освіту".
•    Закон України "Про позашкільну освіту".
•    Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.1996 року N 200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти".
•    Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 року N 1019 "Про ліцензування освітньої діяльності з надання освітніх послуг".
•    Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 року № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста".
•    Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 року №1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра"
•    Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 787 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра".
•    Постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.97 року № 1260 "Про документи про освіту та вчені звання".