header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

СТРУКТУРА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Відповідно до Закону України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту»

вища освіта

* ЄКТС – Європейська кредитно-трансферна система. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС

** ЄПВО – Європейський простір вищої освіти. 
 

СТУПЕНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

Останній прийом на такі програми підготовки здійснюється 2016 року.

Ступені вищої освіти перехідного періроду

 *** В Україні відповідно до Закону України «Про вищу освіту» встановлюється таке співвідношення між новими ступенями та попередніми:

  • диплом молодшого спеціаліста прирівнюється до диплома молодшого бакалавра;
  • диплом спеціаліста прирівнюється до диплома магістра;
  • диплом кандидата наук прирівнюється до диплома доктора філософії. 

**** Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність.

СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ

СТРУКТУРА ОСВІТИСТУПЕНІ,ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУОБСЯГ ПРОГРАМИ/ПЕРІОД НАВЧАННЯЦИКЛИ ЄПВО2
Вища освіта  Науковий рівень  Доктор наук, диплом доктора наук нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі - 2 роки    
Третій (освітньо-науковий) рівень Доктор філософії, диплом Доктора філософії освітня складова - 30-60 кредитів ЄКТС 1 (нормативний срок підготовки доктора філософії в аспірантурі - 4 роки)  ІІІ цикл
Другий (магістерський) рівень Магістр, диплом магістра 90-120 кредитів ЄКТС (1-2 роки) ІІ цикл
Магістр медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, диплом магістра  освітня складова -  300-360 кредитів ЄКТС на основі повної загальної середньої освіти (5-6 років)
Перший (бакалаврський) рівень Бакалавр, диплом бакалавра  180-240 кредитів ЄКТС (3–4 роки)
(2-3 роки на основі диплома молодшого спеціаліста)
І цикл
Початковий рівень (короткий цикл) Молодший бакалавр, диплом молодшого бакалавра 120-180 кредитів ЄКТС (2–3 роки)
(3-4 роки на основі базової загальної середньої освіти)
короткий цикл І циклу
Професійно-технічна освіта Кваліфікований робітник, диплом 3 роки (на основі базової загальної середньої освіти), 1-1,5 роки (на основі повної середньої освіти)  
Загальна середня освіта Повна загальна середня освіта атестат 2 роки  
Базова загальна середня освіта свідоцтво 5 років  
Початкова загальна середня освіта   4 роки  
Дошкільна освіта

1ЄКТС – Європейська кредитно-трансферна система
2ЄПВО – Європейський простір вищої освіти

Система освіти України перебуває у стані реформування. З прийняттям 2014 року Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII відбулися зміни в структурі вищої освіти.  Із структури поступово виводяться освітньо-кваліфікаційні рівні молодшого спеціаліста та спеціаліста, а також науковий ступінь кандидата наук.

2017 року згідно з Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році (Наказ МОН від 13.10.2016 № 1236) ВНЗ України можуть здійснювати прийом на програми підготовки молодшого спеціаліста. Прийом на програми підготовки молодшого спеціаліста подовжено до 2019 року. Підготовка кандидатів наук вищими навчальними закладами та науковими установами, якщо вона була започаткована до прийняття закону, продовжується в межах передбаченого строку підготовки. Таким чином, освітньо-кваліфікаційні рівні молодшого спеціаліста та спеціаліста, а також науковий ступінь кандидата наук зберігаються на даний час в структурі вищої освіти, і можуть розглядатися як рівні перехідного періоду.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» встановлюється таке співвідношення між ступенями у новій структурі та попередніми:

  • диплом молодшого спеціаліста прирівнюється до диплома молодшого бакалавра;
  • диплом спеціаліста прирівнюється до диплома магістра;
  • диплом кандидата наук прирівнюється до диплома доктора філософії.

Національна рамка кваліфікацій: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%9F

Також очікуються зміни у Законах про загальну середню освіту та професійно-технічну освіту.

СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Початкова середня освіта

Базова середня освіта

Повна середня освіта

Система оцінювання

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

•    Закон України "Про освіту".
•    Закон України "Про вищу освіту".
•    Закон України "Про загальну середню освіту".
•    Закон України "Про професійно-технічну освіту".
•    Закон України "Про дошкільну освіту".
•    Закон України "Про позашкільну освіту".
•    Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.1996 року N 200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти".
•    Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 року N 1019 "Про ліцензування освітньої діяльності з надання освітніх послуг".
•    Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 року № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста".
•    Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 року №1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра"
•    Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 787 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра".
•    Постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.97 року № 1260 "Про документи про освіту та вчені звання".