header-ru

Национальный информационный центр
Академической мобильности
ENIC UKRAINE

Путь на сайте


Внимание!
Поддержка и обновление русскоязычной версии прекращена!
Для получения актуальной информации, возможности проверки апостилей МОН, поиска информации по ВУЗам Украины перейдите в украинскую или английскую версию сайта.

ЗРАЗКИ ОСВІТНІХ ДОКУМЕНТІВ В УКРАЇНІ

В даному розділі сайту зібрані зразки документів про освіту. Зразки систематизовані по роках, охоплюють період з 1961 року до теперішнього часу і містять опис і необхідні реквізити. Варто зауважити, що перехід від одного зразка документа до іншого, часто відбувався тривалий період, тому якийсь час могли використовуватись документи і старого, і нового оформлення. Проте, єдиний зразок і уніфіковані бланки документів про освіту були затверджені і використовувалися всіма освітніми і науковими установами до вересня 2014 року.

У зв'язку з набуттям чинності 6 вересня 2014 року нового Закону України «Про вищу освіту», правила оформлення документів про вищу освіту були істотно змінені.

На сьогоднішній день, єдиний зразок бланків документів про вищу освіту відсутній, дипломи та додатки до них різних університетів можуть виглядати по-різному. Однак, є вимоги до оформлення дипломів і додатків до них: обов'язкове внесення їх до реєстру документів про вищу освіту (ЄДЕБО - єдина державна електронна база з питань освіти), а для документів державного зразка затверджений перелік інформації, який повинна відображатися в документі.

Таким чином, виділимо етапи змін в оформленні документів про освіту:

1. З 1993 до 1997 року всі освітні документи виготовлялися поліграфічним способом на єдиних для всієї країни бланках;

2. З 1997 року починається перехід до оформлення документів про базову середню освіту, атестатів про повну загальну середню освіту та дипломів про вищу освіту за допомогою фотокомп'ютерних технологій за єдиним для всієї країни зразком (пластикові документи). Додатки до цих документів про освіту видаються на затверджених бланках, єдиних для всієї країни;

3. З 2014 року документи про вищу освіту можуть бути виготовлені на будь-якому матеріалі. Заклади вищої освіти мають право видавати дипломи власного зразка по неакредитованим спеціальностям і дипломи державного зразка, для яких затверджено перелік обов'язкової інформації за акредитованими спеціальностями.

Зверніть увагу! Перехідні періоди в формах освітніх документів:

1) з 1991 до 1993 - видача всіх освітніх документів на бланках і з радянською, і з українською символіками;

2) з 1997 до 2000 - видача всіх освітніх документів і в паперовому, і в пластиковому вигляді;

3) з 2014 до 2015 - видача документів про вищу освіту, як на бланку зразка попередніх років, так і на бланках, затверджених ВУЗами.

Під час перехідних періодів видача документів, як на бланках попереднього, так і чинного зразка вважалася правомірною.

ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Последипломное образование входит в структуру образования в Украине. В украинском законодательстве последипломное образование определяется как специализированное усовершенствование образования и профессиональной подготовки лица путем углубления, расширения и обновления его профессиональных знаний, умений и навыков или получения другой специальности на основе полученного ранее высшего или профессионально-технического образования и практического опыта.

Последипломное образование включает:

 • специализацию – профильную специализированную подготовку для обретения способности выполнять отдельные задания и обязанности, имеющие особенности в рамках специальности;
 • переподготовку – профессиональное образование, направленное на овладение другой профессией работниками, получившими ранее первичную профессиональную подготовку;
 • повышение квалификации (расширение профиля) – получение способности выполнять дополнительные задания и обязанности в рамках специальности;
 • стажировку – получение опыта выполнения заданий и обязанностей определенной профессиональной деятельности или сферы знаний.

Лицо, успешно получившее обучение по программе последипломного образования, получает соответствующий документ, образец которого, согласно действующему Закону  о высшем образовании от 01.07.2014, утверждается основателем учебного заведения или уполномоченным им органом. До этого времени, с 1993 года по 2014 год образцы образовательных документов  о последипломном образовании утверждались центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере образования (Министерством образования и науки Украины). Как и любой другой образовательный документ, документ о последипломном образовании, выданный на актуальном на момент выдачи бланке, является подлинным и не требует замены. 

Последипломное образование получается в академиях, институтах последипломного образования, профессионально-технических учебных заведениях, соответствующих структурных подразделениях вузов, научных, учебно-научных учреждениях в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины.

Формы последипломного образования:

 • профессиональное обучение работников рабочим профессиям;
 • ассистентура-стажировка;
 • интернатура;
 • врачебная резидентура;
 • клиническая ординатура и т.д.

Профессиональное обучение работников рабочим профессиям включает первичную профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников. Может осуществляться непосредственно у работодателя или организовываться на договорных условиях в профессионально-технических учебных заведениях, на предприятиях, в учреждениях, организациях, а работников, которые по классификации профессий принадлежат к категории руководителей, профессионалов и специалистов, – переподготовку, стажировку, специализацию и повышение квалификации и может организовываться на договорных условиях в высших учебных заведениях.

Ассистентура-стажировка проводится в университетах, академиях, институтах и является основной формой подготовки научно-педагогических, творческих и исполнительских специалистов художественного направления.

Интернатура проводится в университетах, академиях, институтах и является обязательной формой первичной специализации лиц врачебного и провизорского направления для получения квалификации врача-специалиста или провизора-специалиста.

Врачебная резидентура проводится в университетах, академиях, институтах и является формой специализации врачей-специалистов по некоторым врачебным специальностям исключительно на соотвествующих клинических кафедрах для получения квалификации врача-специалиста согласно перечню врачебных специальностей, утвержденных центральным органом исполнительной власти в сфере охраны труда.

Клиническая ординатура проводится в университетах, академиях, институтах, научных учреждениях и является формой повышения квалификации врачей-специалистов, которые прошли подготовку в интернатуре и/или резидентуре по соответствующей врачебной специальности.

ВНЕШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Внешкольное образование – это совокупность знаний, умений и навыков, которые получают воспитанники, ученики и слушатели во внешкольных учебных заведениях в свободное от учебы время в общеобразовательных и других учебных заведениях. Она направлена на развитие способностей и дарований воспитанников, учеников и слушателей, удовлетворение их интересов, духовных запросов и потребностей в профессиональном определении.

Внешкольное образование выступает составной частью системы беспрерывного образования, определенного  Конституцией Украины, Законом Украины "Об образовании" и Законом Украины «О внеклассном образовании» от 22.06.2000 года.

Получение внеклассного образования основывается на принципе добровольности выбора типов учреждений и видов деятельности, а также осуществляется при участии родителей или лиц, заменяющих их, трудовых коллективов, гражданских организаций, товариществ, фондов.

Внешкольные учебные заведения по своей организационно-правовой форме могут быть государственной, коммунальной или частной формы владения. Они могут функционировать в форме центров, комплексов, дворцов и домов творчества, клубов, студий, школ искусств и т.д. Внешкольные учебные заведения могут быть комплексными и профильными. С более подробной информацией о типах внешкольных учебных заведений вы можете ознакомиться по этому адресу.

Основной формой государственного контроля за деятельностью внешкольных учебных учреждений – это государственная аттестация внешкольного учебного учреждения, которая проводится не реже 1 раза на 10 лет в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственную политику в сфере образования.

Учебно-воспитательный процесс  во всех внешкольных учебных заведениях осуществляется по типовым учебным планам и программам, которые утверждает центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственную политику в сфере образования.

Выпускникам, сдавшим в установленном порядке квалификационные экзамены, выдается документ о внешкольном образовании. Образцы документов о внешкольном образовании утверждаются Кабинетом Министров Украины. 

Документ о базовом среднем образовании

Образец до 1992 года

 1992 1992

 • книжка зеленого цвета;
 • размер в развернутом состоянии (см): 21х16;
 • подписи должностных лиц;
 • серия (один кириллический символ), 6-значный номер;
 • дата выдачи;
 • печатка.

Образец 1992-1995 годов

1992-1995 1992-1995

 • книжка голубого цвета;
 • размер в развернутом состоянии (см): 21х16;
 • подписи должностных лиц;
 • серия (четыре кириллических символа), 6-значный номер
 • печатка;
 • дата выдачи;
 • дублирование информации на русском языке на второй странице.

Образец 1995-2001 годов

1995-2001 1995-2001

 • книжка голубого цвета;
 • размер в развернутом состоянии (см): 21х16;
 • подписи должностных лиц;
 • серия (два кириллических символа), 6-значный номер
 • печатка;
 • дата выдачи.

Образцы 2001-2018 годов

2001-2018 2001-2018

2001-2018 2001-2018

 • пластиковый документ прямоугольной формы;
 • размер (см): 15х10,5;
 • голограмма на лицевой стороне;
 • подпись должностного лица;
 • серия (два кириллических символа), 6-значный номер;
 • печатка.

Образцы с 2019 года

2019 2019

2019 2019