header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

УЧАСНИКИ UaReNet

Б

Буковинський державний медичний університет
www.bsmu.edu.ua

В

Вищий навчальний заклад "Київський університет ринкових відносин"
www.kumr.edu.ua

Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"
www.krok.edu.ua

Вінницький національний технічний університет
www.vntu.edu.ua

Д

Державний біотехнологічний університет
www.biotechuniv.edu.ua

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"
www.uzhnu.edu.ua

Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет"
www.udhtu.edu.ua

Державний заклад "Луганський державний медичний університет"
www.lsmu.edu.ua

Державний заклад "Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка"
www.luguniv.edu.ua

Державний податковий університет
www.nusta.edu.ua

Державний університет "Житомирська політехніка"
www.ztu.edu.ua

Державний університет інфраструктури та технологій
www.duit.edu.ua

Дніпровський державний аграрно-економічний університет
www.dsau.dp.ua

Дніпровський державний медичний університет
www.dsma.dp.ua

Дніпровський державний технічний університет
www.dstu.dp.ua

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського
www.donnuet.edu.ua

Ж

Житомирський державний університет ім. Івана Франка
www.zu.edu.ua

З

Заклад вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
www.uu.edu.ua

Заклад вищої освіти "Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Юрія Бугая"
www.istu.edu.ua

Заклад вищої освіти "Український католицький університет"
www.ucu.edu.ua

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
www.mphu.edu.ua

Запорізький національний університет
www.znu.edu.ua

Західноукраїнський національний університет
www.wunu.edu.ua

І

Івано-Франківський національний медичний університет
www.ifnmu.edu.ua

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
www.nung.edu.ua

К

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
www.kneu.edu.ua

Київський національний лінгвістичний університет
www.knlu.edu.ua

Київський національний університет будівництва і архітектури
www.knuba.edu.ua

Київський університет імені Бориса Грінченка
www.kubg.edu.ua

Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради
www.hgpa.kharkov.com

Комунальний заклад вищої освіти "Рівненська медична академія" Рівненської обласної ради
www.mcollege.rv.ua

Криворізький національний університет
www.knu.edu.ua

Л

Луцький національний технічний університет
www.lntu.edu.ua

Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка
www.lnma.edu.ua

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
www.meduniv.lviv.ua

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
www.lvet.edu.ua

Львівський національний університет природокористування
www.lnup.edu.ua

Львівський торговельно-економічний університет
www.lute.lviv.ua

Льотна академія Національного авіаційного університету
www.sfa.org.ua

М

Маріупольський державний університет
www.mdu.in.ua

Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького
www.mdpu.org.ua

Н

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
www.nakkkim.edu.ua

Національна академія статистики, обліку та аудиту
www.nasoa.edu.ua

Національний авіаційний університет
www.nau.edu.ua

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
www.khai.edu

Національний лісотехнічний університет України
www.nltu.edu.ua

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
www.nmu.org.ua

Національний університет біоресурсів і природокористування України
www.nubip.edu.ua

Національний університет "Запорізька політехніка"
www.zp.edu.ua

Національний університет "Києво-Могилянська академія"
www.ukma.edu.ua

Національний університет "Львівська політехніка"
www.lpnu.ua

Національний університет "Одеська політехніка"
www.op.edu.ua

Національний університет "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка"
www.nupp.edu.ua

Національний університет "Чернігівська політехніка"
www.stu.cn.ua

Національний університет водного господарства та природокористування
www.nuwm.edu.ua

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
www.nuos.edu.ua

Національний університет охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика
www.nuozu.edu.ua

Національний університет фізичного виховання та спорту України
www.uni-sport.edu.ua

Національний фармацевтичний університет
www.nuph.edu.ua

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
www.nlu.edu.ua

Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя
www.ndu.edu.ua

О

Одеська державна академія будівництва та архітектури
www.odaba.edu.ua

Одеський державний екологічний університет
www.odeku.edu.ua

Одеський державний університет внутрішніх справ
www.oduvs.edu.ua

Одеський національний медичний університет
www.onmedu.edu.ua

Одеський національний морський університет
www.onmu.org.ua

Одеський національний технологічний університет
www.ontu.edu.ua

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
www.onu.edu.ua

П

Поліський національний університет
www.polissiauniver.edu.ua

Полтавський державний аграрний університет
www.pdau.edu.ua

Полтавський університет економіки і торгівлі
www.puet.edu.ua

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"
www.maup.com.ua

Приватний вищий навчальний заклад-інститут "Українсько-американський університет Конкордія"
www.concordia.edu.ua

Приватний вищий навчальний заклад "Київський медичний університет"
www.kmu.edu.ua

Приватний вищий навчальний заклад "Харківський міжнародний медичний університет"
www.khimu.edu.ua

Приватний заклад вищої освіти "Київський міжнародний університет"
www.kymu.edu.ua

Приватний заклад вищої освіти "Міжнародний європейський університет"
www.ieu.edu.ua

Приватний заклад вищої освіти "Східноєвропейський університет ім. Рауфа Аблязова"
www.suem.edu.ua

С

Сумський державний університет
www.sumdu.edu.ua

Сумський національний аграрний університет
www.snau.edu.ua

Т

Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного
www.tsatu.edu.ua

Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка
www.tnpu.edu.ua

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
www.tntu.edu.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю "Європейський медичний університет"
www.dmitnm.edu.ua

У

Українська інженерно-педагогічна академія
www.uipa.edu.ua

Український державний університет залізничного транспорту
www.kart.edu.ua

Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини
www.udpu.edu.ua

Х

Харківська державна академія культури
www.ic.ac.kharkov.ua

Харківська державна академія фізичної культури
www.khdafk.com.ua

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
www.khadi.kharkov.ua

Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
www.hneu.edu.ua

Харківський національний медичний університет
www.knmu.edu.ua

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
www.hnpu.edu.ua

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
www.karazin.ua

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова
www.kname.edu.ua

Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба
www.hups.mil.gov.ua

Харківський національний університет радіоелектроніки
www.nure.ua

Херсонський державний аграрно-економічний університет
www.ksau.kherson.ua

Хмельницький національний університет
www.khmnu.edu.ua

Ч

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
www.chnu.edu.ua

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили
www.khmnu.edu.ua


Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.