header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Структура системи освіти України

СкладникРівеньСтупінь, кваліфікація або освітньо-кваліфікаційний рівеньОбсяг програми (кредити ЄКТС1), період навчанняНаціональна рамка кваліфікацій6
Дошкільна освіта
Повна загальна середня освіта Початкова середня освіта - 4 роки 1 рівень
Базова середня освіта - 5 років 2 рівень
Профільна середня освіта - 3 роки2 3 рівень
Позашкільна освіта - - 1-3 рівень
Спеціалізована освіта
Професійна (професійно-технічна) освіта3 Перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної освіти) Робітнича кваліфікація; Кваліфікований робітник; Молодший спеціаліст Регулюється стандартами професійної (професійно-технічної) освіти 2 рівень
Другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти 3 рівень
Третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти 4-5 рівень
Фахова передвища освіта3 Фахова передвища освітаФаховий молодший бакалаврОсвітньо-професійна програма: 240 кредитів на основі базової середньої освіти; 120-180 кредитів на основі повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти) 5 рівень
Вища освіта Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти Молодший бакалавр4 Освітньо-професійна програма – 120 кредитів 5 рівень
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Бакалавр Освітньо-професійна програма – 180-240 кредитів 6 рівень
Другий (магістерський) рівень вищої освіти Магістр Освітньо-професійна програма – 90-120 кредитів 7 рівень
Освітньо-наукова програма – 120 кредитів (дослідницька (наукова) складова – не менше 30%)
Магістр медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування5 Освітня програма – 300-360 кредитів
Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти Доктор філософії Підготовка в аспірантурі (ад’юнктурі) – 4 роки, освітня складова освітньо-наукової програми – 30-60 кредитів 8 рівень
Доктор мистецтва Підготовка у творчій аспірантурі – 3 роки, освітня складова освітньо-творчої програми – 30-60 кредитів
Освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта Часткові кваліфікації -

1 – Європейська кредитно-трансферна система

2 – Відповідно до Закону України «Про освіту» (пп. 3-4 п. 3 розділ ХІІ) навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти починається:

для початкової освіти - з 1 вересня 2018 року;

для базової середньої освіти - з 1 вересня 2022 року;

для профільної середньої освіти - з 1 вересня 2027 року.

До 2027 року запровадження освітніх програм трирічної профільної школи можливе за рішенням МОН

3 – Програми можуть бути інтегровані з програмами профільної середньої освіти

4 – Диплом про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта) прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра. Останній прийом на здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста проводиться у 2019 році

5 – Навчання для здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра (інтегровані програми)

6– Національна рамка кваліфікацій: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n37

Реформування системи освіти

Система освіти України перебуває у стані активного реформування. З прийняттям 2014 року Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII відбулися зміни в структурі вищої освіти. Із структури поступово виводяться освітньо-кваліфікаційні рівні молодшого спеціаліста та спеціаліста, а також науковий ступінь кандидата наук.

У вересні 2017 року був прийнятий та 28.09.2017 вступив в дію Закон України «Про освіту». Цей закон, зокрема, передбачає зміни в системі повної загальної середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти.

Також очікується зміна законів про загальну середню освіту та професійно-технічну освіту.

Після 30.03.2021 ступінь Доктора наук не входить в систему вищої освіти України. Присудження наукового ступеня Доктора наук регулюється Законом «Про наукову і наукову-технічну діяльність».

Співвідношення між ступенями у новій структурі та попередніми

(згідно із Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р.)

диплом молодшого спеціалістадиплом молодшого бакалавра
диплом спеціалістадиплом магістра
диплом кандидата наукдиплом доктора філософії


Оновлено: листопад 2021 р.