header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Структура системи освіти України

СкладникРівеньСтупінь, кваліфікація або освітньо-кваліфікаційний рівеньОбсяг програми (кредити ЄКТС1), період навчанняНаціональна рамка кваліфікацій
Дошкільна освіта
Повна загальна середня освіта Початкова середня освіта - 4 роки 1 рівень
Базова середня освіта - 5 років 2 рівень
Профільна середня освіта - 3 роки2 3 рівень
Позашкільна освіта - - 1-3 рівень
Спеціалізована освіта
Професійна (професійно-технічна) освіта3 Перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної освіти) Робітнича кваліфікація; Кваліфікований робітник; Молодший спеціаліст Регулюється стандартами професійної (професійно-технічної) освіти 2 рівень
Другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти 3 рівень
Третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти 4-5 рівень
Фахова передвища освіта3 Фахова передвища освітаФаховий молодший бакалаврОсвітньо-професійна програма: 240 кредитів на основі базової середньої освіти; 120-180 кредитів на основі повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти) 5 рівень
Вища освіта Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти Молодший бакалавр4 Освітньо-професійна програма – 120 кредитів 5 рівень
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Бакалавр Освітньо-професійна програма – 180-240 кредитів 6 рівень
Другий (магістерський) рівень вищої освіти Магістр Освітньо-професійна програма – 90-120 кредитів 7 рівень
Освітньо-наукова програма – 120 кредитів (дослідницька (наукова) складова – не менше 30%)
Магістр медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування5 Освітня програма – 300-360 кредитів
Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти6 Доктор філософії Підготовка в аспірантурі (ад’юнктурі) – 4 роки, освітня складова освітньо-наукової програми – 30-60 кредитів 8 рівень
Доктор мистецтва Підготовка у творчій аспірантурі – 3 роки, освітня складова освітньо-творчої програми – 30-60 кредитів
Освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта Часткові кваліфікації -

1 – Європейська кредитно-трансферна система

2 – Відповідно до Закону України «Про освіту» (пп. 3-4 п. 3 розділ ХІІ) навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти починається:

для початкової освіти - з 1 вересня 2018 року;

для базової середньої освіти - з 1 вересня 2022 року;

для профільної середньої освіти - з 1 вересня 2027 року.

До 2027 року запровадження освітніх програм трирічної профільної школи можливе за рішенням МОН.

3 – Програми можуть бути інтегровані з програмами профільної середньої освіти. Освітні програми з первинної професійної підготовки, професійно-технічного навчання, у тому числі перепідготовки чи підвищення кваліфікації робітників впродовж життя, можуть бути спрямовані на здобуття повних та/або часткових професійних кваліфікацій.

4 – Диплом про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта) прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра. Останній прийом на здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста проводився у 2019 році.

5 – Навчання для здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра (інтегровані програми).

6 – Підготовка кандидатів наук, започаткована закладами вищої освіти до 1 вересня 2016 року, продовжувалася в межах передбаченого законодавством строку. До 31 грудня 2020 року за результатами захисту дисертацій здобувачам присуджувався науковий ступінь кандидата наук та видавався диплом кандидата наук. Цей строк може бути подовжено на час академічної або соціальної відпустки, військової служби або тривалої хвороби.


Реформування системи освіти

В Україні продовжується реформування системи освіти.

У вересні 2014 року набув чинності новий Закон України «Про вищу освіту», з прийняттям якого відбулися суттєві зміни в структурі вищої освіти.

У вересні 2017 року було ухвалено новий Закон України «Про освіту», яким передбачено основні засади нової освітньої системи, зокрема, в системі повної загальної середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти.

З серпня 2019 року набув чинності Закон України «Про фахову передвищу освіту», яким передбачено функціонування фахової передвищої освіти як самостійного складника освіти.

У січні 2020 року був прийнятий новий Закон «Про повну загальну середню освіту», в якому сформовані засади функціонування та розвитку системи загальної середньої освіти.

Після 30 березня 2021 року ступінь доктора наук не входить в систему вищої освіти України. Присудження наукового ступеня доктора наук регулюється Законом «Про наукову і наукову-технічну діяльність».


Співвідношення між ступенями у новій структурі та попередніми

(згідно із Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р.)

диплом молодшого спеціалістадиплом молодшого бакалавра
диплом спеціалістадиплом магістра
диплом кандидата наукдиплом доктора філософії


Оновлено: листопад 2023 р.

Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.