header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

Післядипломна освіта входить до структури освіти України. В українському законодавстві післядипломна освіта визначається як спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутої раніше вищої або професійно-технічної освіти та практичного досвіду.

Післядипломна освіта включає:

  • спеціалізацію – профільну спеціалізовану підготовку для набуття здатності виконувати окремі завдання та обов’язки, що мають особливості в межах спеціальності;
  • перепідготовку – професійне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією працівниками, які здобули первинну професійну підготовку;
  • підвищення кваліфікації (розширення профілю) – набуття здатностей виконувати додаткові завдання та обов'язки в межах спеціальності;
  • стажування – набуття досвіду виконання завдань та обов’язків певної професійної діяльності або галузі знань.

Особа, яка успішно пройшла навчання за програмою післядипломної освіти, отримує відповідний документ, зразок якого, згідно з чинним Законом про вищу освіту від 01.07.2014, затверджується засновником закладу освіти або уповноваженим ним органом. До цього часу, з 1993 року по 2014 рік зразки освітніх документів про післядипломну освіту затверджувалися центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти (Міністерством освіти і науки України). Як і будь-який інший освітній документ, документ про післядипломну освіту, виданий на чинному бланку на момент видачі, вважається дійсним.

Післядипломна освіта здобувається в академіях, інститутах післядипломної освіти, професійно-технічних закладах освіти, відповідних структурних підрозділах закладів вищої освіти, наукових, навчально-наукових установах у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Форми післядипломної освіти:

  • професійне навчання працівників робітничим професіям;
  • асистентура-стажування;
  • інтернатура;
  • лікарська резидентура;
  • клінічна ординатура тощо.

Професійне навчання працівників робітничим професіям включає первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників і може здійснюватися безпосередньо у роботодавця або організовуватися на договірних умовах у професійно-технічних закладах освіти, на підприємствах, в установах, організаціях, а працівників, які за класифікацією професій належать до категорій керівників, професіоналів і фахівців, - перепідготовку, стажування, спеціалізацію та підвищення кваліфікації і може організовуватися на договірних умовах у закладах вищої освіти.

Асистентура-стажування проводиться в університетах, академіях, інститутах і є основною формою підготовки науково-педагогічних, творчих і виконавських фахівців мистецького спрямування.

Інтернатура проводиться в університетах, академіях, інститутах і є обов’язковою формою первинної спеціалізації осіб за лікарськими та провізорськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста.

Лікарська резидентура проводиться в університетах, академіях, інститутах і є формою спеціалізації лікарів-спеціалістів за певними лікарськими спеціальностями виключно на відповідних клінічних кафедрах для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста згідно з переліком лікарських спеціальностей, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Клінічна ординатура проводиться в університетах, академіях, інститутах, наукових установах і є формою підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів, які пройшли підготовку в інтернатурі та/або резидентурі за відповідною лікарською спеціальністю.