header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

СЕРЕДНЯ ОСВІТА

З 2016-2017 років активно розпачалася ключова реформа Міністерства освіти і науки України у загальній середній освіті – Нова українська школа (НУШ).

У вересні 2017 року було ухвалено новий Закон «Про освіту», який регулює основні засади нової освітньої системи. У січні 2020 року був прийнятий новий Закон «Про повну загальну середню освіту», в якому сформовані засади функціонування та розвитку системи загальної середньої освіти.

Зазвичай навчальний рік розпочинається у День знань – 1 вересня і має закінчитися не пізніше 1 липня наступного року та триває не менше 175 навчальних днів.

На час дії воєнного часу тривалість начального року та дата початку і закінчення визначається Кабінетом Міністрів України.


Рівні та терміни навчання

Повна загальна середня освіта (ПЗСО) складається з таких рівнів:

 • початкова освіта (перший рівень ПЗСО, тривалість навчання – 4 роки);
 • базова середня освіта (другий рівень ПЗСО, тривалість навчання – 5 років);
 • профільна середня освіта (третій рівень ПЗСО, тривалість навчання – 3 роки).

З 1 вересня 2027 року строк здобуття профільної середньої освіти усіма здобувачами освіти становитиме три роки.

Запровадження освітніх програм базової середньої освіти до 2022 року та/або профільної середньої освіти до 2027 року в межах дванадцятирічної повної загальної середньої освіти можливе за рішенням Кабінету Міністрів України, за умови наявності відповідного стандарту базової або профільної середньої освіти та відповідної типової освітньої програми.


Заклади

Учні здобувають ПЗСО у закладах освіти, які мають право провадити освітню діяльність на певному рівні ПЗСО (закладах загальної середньої освіти або закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти). Такі заклади освіти можуть провадити освітню діяльність виключно на підставі ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку для певного рівня ПЗСО.

Юридична особа має статус закладу загальної середньої освіти, якщо основним видом її діяльності є освітня діяльність, що здійснюється на одному чи декількох рівнях ПЗСО.

Заклад освіти провадить освітню діяльність на певному рівні ПЗСО за умови наявності відповідної ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.

Заклад загальної середньої освіти залежно від засновника може бути:

 • державним – заснованим розпорядчим актом органу державної влади;
 • комунальним – заснованим розпорядчим актом сільської, селищної, міської, районної, обласної ради;
 • приватним – заснованим рішенням фізичних та юридичних осіб приватного права;
 • корпоративним – заснованим шляхом укладення засновницького договору кількома засновниками різних форм власності на засадах державно-приватного партнерства.

Типи закладів загальної середньої освіти за рівнями:

 • початкова школа (забезпечує здобуття початкової освіти);
 • гімназія (забезпечує здобуття базової середньої освіти);
 • ліцей (забезпечує здобуття профільної середньої освіти).

Початкова школа може функціонувати як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії. За рішенням засновника ліцей може забезпечувати здобуття базової середньої освіти та здобуття початкової освіти.

Приватні та корпоративні заклади освіти, а також заклади загальної середньої освіти, які діють відповідно до міжнародних договорів України, можуть здійснювати освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти.

Здобуття ПЗСО також забезпечують спеціальні заклади загальної середньої освіти:

 • спеціальна школа – заклад загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями;
 • навчально-реабілітаційний центр – заклад загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку.

Здобуття загальної середньої освіти також можуть забезпечувати заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інші заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

У системі спеціалізованої освіти здобуття ПЗСО забезпечують заклади спеціалізованої освіти:

 • мистецький ліцей – заклад спеціалізованої мистецької освіти, що забезпечує здобуття початкової та профільної мистецької освіти одночасно із здобуттям ПЗСО на всіх або окремих її рівнях;
 • спортивний ліцей – заклад спеціалізованої освіти, що забезпечує здобуття освіти спортивного профілю одночасно із здобуттям ПЗСО на всіх або окремих її рівнях;
 • військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою – заклад спеціалізованої освіти, що забезпечує здобуття освіти військового профілю для осіб з 13 років одночасно із здобуттям базової та/або профільної середньої освіти;
 • науковий ліцей – заклад спеціалізованої освіти, що забезпечує здобуття базової та/або профільної середньої освіти наукового профілю;
 • професійний коледж (коледж) спортивного профілю – заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю;
 • мистецький коледж – заклад спеціалізованої освіти, що забезпечує здобуття фахової передвищої мистецької освіти одночасно із здобуттям базової та профільної середньої освіти.

Система забезпечення якості у сфері ПЗСО

Система забезпечення якості у сфері ПЗСО включає такі складові:

 • систему забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти);
 • систему зовнішнього забезпечення якості освіти;
 • систему забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.

Внутрішня система забезпечення якості освіти формується закладом освіти та включає механізми забезпечення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних працівників та учнів за конкретні порушення академічної доброчесності.

Система зовнішнього забезпечення якості загальної середньої освіти та система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти у сфері загальної середньої освіти, визначаються Законами України "Про освіту" та "Про повну загальну середню освіту".

Працівниками центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальних органів не більше одного разу на 10 років проводиться інституційний аудит з метою оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та визначення рекомендацій.

За результатами проведення інституційного аудиту засновнику та закладу освіти надаються:

 • висновок про якість освітньої та управлінської діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти;
 • рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти, а також приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства, зокрема ліцензійних умов.

Форми навчання

ПЗСО може здобуватися за такими формами навчання:

 • очною (денною) – передбачає безпосередню участь учнів в освітньому процесі;
 • дистанційною – це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу;
 • мережевою – оволодіння освітньою програмою відбувається за участю різних суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють між собою на договірних засадах;
 • екстернатною – освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства;
 • сімейною (домашньою) – організація освітнього процесу дітей здійснюється самостійно їхніми батьками. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки. Оцінювання результатів навчання та присудження освітніх кваліфікацій здійснюються відповідно до законодавства;
 • педагогічного патронажу – забезпечення педагогічними працівниками засвоєння освітньої програми здобувачем освіти, який за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти, потребує такої форми.

Освіта на рівнях базової та профільної середньої освіти також може здобуватися за очною (вечірньою) або заочною формами.

Профільна середня освіта професійного спрямування може здобуватися за дуальною формою здобуття освіти, – коли навчання у закладі освіти може поєднуватися із навчання на робочих місцях.


Тривалість занять

Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти.

Безперервне навчання (урок) учнів ПЗСО не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин (для 2-4 років навчання), 45 хвилин (5-12 років навчання), крім випадків, визначених законодавством.

Тривалість канікул у закладах освіти продовж навчального року зазвичай становить не менше 30 календарних днів.


Освітня програма

Заклад освіти розробляє та використовує в освітній діяльності одну освітню програму на кожному рівні (циклі) ПЗСО або наскрізну освітню програму, розроблену для декількох рівнів освіти.

Освітні програми можуть бути розроблені на основі типової освітньої програми або інших освітніх програм, затверджених центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти (Державна служба якості освіти).


Навчальний план

На основі визначеного в освітній програмі закладу освіти навчального плану затверджується річний навчальний план (один або декілька), в якому конкретизується перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень або кількість годин на навчальний рік).

Індивідуальний навчальний план учня складається у разі здобуття освіти за екстернатною формою та формою педагогічного патронажу, а у разі здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою – за бажанням учня або його батьків.


Мова навчання

Мовою освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти є державна мова. Деякі навчальні предмети або інтегровані курси поряд із державною мовою можуть викладатися англійською чи іншою офіційною мовою Європейського Союзу.

Учням, які належать до корінних народів або національних меншин України, вивчають мову відповідного корінного народу або національної меншини в закладах освіти або через національні культурні товариства.


Зарахування, відрахування та переведення на наступний рік навчання

До комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти у порядку, визначеному законодавством, обов’язково зараховуються всі діти, які:

 • проживають на території обслуговування закладу освіти;
 • є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі освіти;
 • є дітьми працівників цього закладу освіти.

Діти з особливими освітніми потребами, які проживають на території обслуговування комунального закладу освіти, мають право на першочергове зарахування до нього для здобуття початкової та базової середньої освіти.

Зарахування дітей до державних, комунальних закладів освіти для здобуття базової середньої освіти може здійснюватися на конкурсних засадах, якщо це не порушує право учнів, які здобули початкову освіту в цьому закладі освіти.

Зарахування дітей до державних, комунальних і корпоративних закладів освіти для здобуття профільної середньої освіти (академічного або професійного спрямування) відбувається на конкурсних засадах.

Учні переводяться на наступний рік навчання після завершення навчального року.

Рішення про переведення учнів, які здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою здобуття освіти, приймається з урахуванням результатів навчання.

Учні, які здобули початкову освіту та/або базову середню освіту та продовжують навчання у тому самому закладі освіти, переводяться на наступний рік навчання в порядку, визначеному законодавством.


Завершення навчання

Кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію за кожний рівень ПЗСО з державної мови, математики та інших предметів, визначених Міністерством освіти і наук України.

У період дії карантинних обмежень, спричинених пандемією COVID-19, та в умовах воєнного стану ця норма змінювалася.


Документи про освіту

Після завершення навчання учні отримують такі документи про освіту:

 • свідоцтво про здобуття початкової освіти;
 • свідоцтво про здобуття базової середньої освіти;
 • свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

Для учнів з порушенням зору такі документи можуть виготовлятися з використанням шрифту Брайля.


Підрозділи:

Початкова середня освіта

Базова середня освіта

Профільна середня освіта

Система оцінювання

Державна підсумкова атестація


Додаткові матеріали:

Інформаційна довідка щодо особливостей проведення Державної підсумкової атестації в умовах воєнного стану

Інформаційна довідка щодо здобуття рівня/кваліфікації повної загальної середньої освіти та вступу на програми вищої освіти в Україні та зміни, спричинені COVID-2019


Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.