header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

БАЗОВА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Основна школа (5-9 класи) дає базову загальну середню освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів, формує в них готовність до вибору і реалізації форми подальшого одержання освіти та профілю навчання. На цьому етапі в загальноосвітніх закладах освіти для учнів створюються умови для самостійного і більш глибокого вивчення окремих предметів, які мають важливе значення для подальшого вибору закладу освіти старшої школи (ліцею, гімназії, професійно-технічного училища, закладу освіти І—II рівня акредитації тощо).

Тривалість навчання. Період навчання в основній школі складає 5 років. Право на надання базової загальної середньої освіти мають загальноосвітні заклади освіти ІІ ступеня.

Умови навчання в основній школі, як правило, відрізняються від початкової: запроваджуються нові предмети, змінюються вчительський і учнівський колективи, режим навчання.

Оцінювання. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-ти бальною системою (шкалою), і його результати позначаються цифрами від 1 до 12.

Навчальний план. Зміст освіти в основній школі є єдиним для всіх учнів. Особистісно орієнтований підхід здійснюється через індивідуальні методики організації навчання, залежно від пізнавальних здібностей учнів, а також через факультативні курси.

В основній школі розподіл навчального часу між освітніми галузями та їх зміст визначаються Базовим навчальним планом, що затверджується Кабінетом Міністрів України, типовими навчальними планами, розробленими Міністерством освіти і науки України, робочими навчальними планами загальноосвітніх закладів освіти тощо. Базовий навчальний план основної школи охоплює дві складові: інваріантну та варіативну.

У загальноосвітніх закладах освіти із навчанням мовами національних меншин, у спеціалізованих школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах дозволяється за рахунок загального навчального навантаження збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм.

Закінчення. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів (вихованців), які закінчили загальноосвітній заклад освіти ІІ ступеня, здійснюється шляхом їхньої державної підсумкової атестації. Зміст, форми, порядок і терміни проведення атестації визначаються і щорічно затверджуються Міністерством освіти і науки України.
Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту та додаток до свідоцтва, в якому зазначаються отримані бали за навчальні досягнення. За відмінні успіхи в навчанні випускникам видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Випускникам 9-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

Учням (вихованцям) спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, видається свідоцтво про закінчення спеціальної школи (школи-інтернату).

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного закладу освіти, закладу вищої освіти I-II рівня акредитації.