header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

В Україні кожен учень має право на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його навчання.

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання.

З 2000 року в школах України діє 12-бальна шкала (система) оцінювання навчальних досягнень учнів. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти були затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.04.2011 №329.

За вибором закладу освіти оцінювання може здійснюватися за 12-бальною шкалою або за власною шкалою оцінювання, але у такому разі заклад освіти визначає правила переведення оцінок до системи оцінювання, визначеної законодавством.

Результати навчання у початковій школі зазвичай оцінюють вербально. У 1-2 класах оцінювання навчальних досягнень учнів виражають вербальною оцінкою (оцінювальним судженням). У 3-4 класах за вибором закладу освіти учні можуть отримувати вербальні або рівневі оцінки, які можуть виражатися як усно, так і письмово. Рівневе оцінювання є плавним переходом від вербального оцінювання у початковій школі до бального у базовій школі.

Вербальне оцінювання виражається словами: "має значні успіхи", "демонструє помітний прогрес", "досягає результату за допомогою дорослих", "потребує уваги і допомоги". Рівневе оцінювання розподіляється за чотирма рівнями та позначається буквами: "початковий" (П), "середній" (С), "достатній" (Д), "високий" (В).

Оцінювання результатів навчання учня з особливими освітніми потребами в закладах освіти здійснюється згідно із загальними критеріями оцінювання та з урахуванням індивідуального навчального плану.

Об’єктом оцінювання у системі загальної середньої освіти є результати повсякденної навчальної роботи учнів на уроках і вдома.

Оцінювання здійснюється на основі результатів таких видів перевірки:

 • усної (індивідуальне, групове та фронтальне опитування);
 • письмової (самостійні та контрольні роботи, тестування);
 • графічної (робота з діаграмами, графіками, схемами, контурними картами);
 • практичної (виконання різних видів експериментальних досліджень і навчальних проєктів, робота з біологічними об’єктами, виготовлення виробів).

У 12-ти бальній системі оцінювання розрізняють 4 (чотири) рівні навчальних досягнень учнів:

 • перший рівень – початковий (1-3 бали). Відповідь учня фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення;
 • другий рівень – середній (4-6 балів). Учень відтворює основний навчальний матеріал, здатний виконувати завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності;
 • третій рівень – достатній (7-9 балів). Учень знає істотні ознаки понять, явищ, зв'язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням). Відповідь учня правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй бракує власних суджень;
 • четвертий рівень – високий (10-12 балів). Знання учня є глибокими, міцними, системними; учень вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, його навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища і факти, виявляти й відстоювати особисту позицію.

У випадку невідповідності навчальних досягнень учня рівням системи оцінювання робиться позначка "не атестований".

При визначенні рівня навчальних досягнень учнів враховуються:

 • характеристики відповіді: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;
 • якість знань;
 • сформованість загальнонавчальних та предметних умінь і навичок;
 • рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;
 • вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, формулювати гіпотези;
 • самостійність оцінних суджень.

Після здобуття учнями кожного рівня освіти: початкової (у 4 класі), базової середньої (у 9 класі) чи повної загальної середньої освіти (в 11 (12) класі), – здійснюється державна підсумкова атестація.

Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі щороку у разі переведення його на наступний рік навчання.


Хронологія становлення системи оцінювання в Україні

1935 р. – у радянських школах встановлено п'ять словесних оцінок: "дуже погано", "погано", "посередньо", "добре", "відмінно".

З 1945 р. в Українській РСР оцінювання навчальних досягнень учнів проводилось за 5-бальною шкалою – "5", "4", "3", "2", "1" (де "5" – найвищий бал).

У 1993 р. діапазон оцінювання результатів навчання був звужений до 4-бальної шкали – "5", "4", "З","2" (де "5" – найвищий бал).

З 2000 року в школах України діє 12-бальна шкала (система) оцінювання (де "12" – найвищий бал).


Співвідношення 4-бальної і 12-бальної шкал оцінювання

Шкала оцінювання Оцінки
4-бальна 2- 2 2+ 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5 5+
12-бальна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.