header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

СТРУКТУРА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Відповідно до Закону України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту»

Рівні вищої освіти Ступінь вищої освіти (документ про вищу освіту/науковий ступінь) Документ про попередню освіту, що надає доступ Нормативний період (роки) і обсяг (кредити ЄКТС1) навчання Академічні права Національна рамка кваліфікацій2 Цикли ЄПВО3
Початковий рівень (короткий цикл) Молодший бакалавр (диплом молодшого бакалавра) Атестат про повну загальну середню освіту Освітньо-професійна програма – 120 кредитів Право здобуття ступеня бакалавра 5 рівень Короткий цикл І циклу
Диплом молодшого спеціаліста, диплом фахового молодшого бакалавра Обсяг освітньо-професійної програми визначається закладом освіти
Перший (бакалаврський) рівень Бакалавр (диплом бакалавра) Атестат про повну загальну середню освіту Освітньо-професійна програма – 180-240 кредитів Право здобуття ступеня магістра 6 рівень І цикл
Диплом молодшого бакалавра, диплом молодшого спеціаліста, диплом фахового молодшого бакалавра Обсяг освітньо-професійної програми визначається закладом вищої освіти
Другий (магістерський) рівень Магістр (диплом магістра) Диплом бакалавра Освітньо-професійна програма – 90-120 кредитів Право здобуття ступеня доктора філософії/ доктора мистецтв 7 рівень ІІ цикл
Освітньо-наукова програма – 120 кредитів (дослідницька (наукова) складова – не менше 30%)
Магістр медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування (диплом магістра) Атестат про повну загальну середню освіту Освітня програма – 300-360 кредитів І-ІІ цикл
Диплом молодшого спеціаліста, диплом фахового молодшого бакалавра Обсяг освітньої програми визначається закладом освіти
Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень Доктор філософії (диплом доктора філософії) Диплом магістра Підготовка в аспірантурі (ад’юнктурі) – 4 роки, освітня складова освітньо-наукової програми – 30-60 кредитів Право здобуття ступеня доктора наук 8 рівень ІІІ цикл
Доктор мистецтва (диплом доктора мистецтва) Підготовка у творчій аспірантурі – 3 роки, освітня складова освітньо-творчої програми – 30-60 кредитів -

1 – ЄКТС – Європейська кредитно-трансферна система. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС

26– Національна рамка кваліфікацій: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n37

3 – ЄПВО – Європейський простір вищої освіти.

СТУПЕНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

Останній прийом:

- на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводився у 2016 році;

- на здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста проводиться у 2019 році;

- підготовка кандидатів та докторів наук, за програмами, започаткованими до 1 вересня 2016 року, продовжується в межах передбачених строків. Диплом кандидата та доктора наук видаються Міністерством освіти і науки України до 31 грудня 2020 року. Цей строк може бути подовжений на час академічної або соціальної відпустки, військової служби або тривалої хвороби.

Після 30.03.2021 ступінь Доктора наук не входить в систему вищої освіти України. Присудження наукового ступеня Доктора наук регулюється Законом «Про наукову і наукову-технічну діяльність».

Ступені вищої освіти перехідного періроду

4 – Заклади вищої освіти мають право приймати на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність.

Співвідношення між ступенями у новій структурі та попередніми

(згідно із Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р.)

диплом молодшого спеціалістадиплом молодшого бакалавра
диплом спеціалістадиплом магістра
диплом кандидата наукдиплом доктора філософії