header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

СТРУКТУРА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Відповідно до Закону України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту»

Рівні вищої освіти Ступінь вищої освіти (документ про вищу освіту/науковий ступінь) Документ про попередню освіту, що надає доступ Нормативний період (роки) і обсяг (кредити ЄКТС1) навчання Академічні права Національна рамка кваліфікацій2 Цикли ЄПВО3
Початковий рівень (короткий цикл) Молодший бакалавр (диплом молодшого бакалавра) Свідоцтво (Атестат) про повну загальну середню освіту 120 кредитів (із можливістю перезарахування частини кредитів з попередньої програми) Право здобуття ступеня бакалавра 5 рівень Короткий цикл І циклу
Диплом молодшого спеціаліста, диплом фахового молодшого бакалавра
Перший (бакалаврський) рівень Бакалавр (диплом бакалавра) Свідоцтво (Атестат) про повну загальну середню освіту 180-240 кредитів (із можливістю перезарахування частини кредитів з попередньої програми) Право здобуття ступеня магістра 6 рівень І цикл
Диплом молодшого бакалавра, диплом молодшого спеціаліста, диплом фахового молодшого бакалавра
Другий (магістерський) рівень Магістр (диплом магістра) Диплом бакалавра Освітньо-професійна програма – 90-120 кредитів Право здобуття ступеня доктора філософії/ доктора мистецтв 7 рівень ІІ цикл
Освітньо-наукова програма – 120 кредитів (дослідницька (наукова) складова – не менше 30%)
Магістр медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування (диплом магістра) Свідоцтво (Атестат) про повну загальну середню освіту 300-360 кредитів (із можливістю перезарахування частини кредитів з попередньої програми) І-ІІ цикл
Диплом молодшого спеціаліста, диплом молодшого бакалавра, диплом фахового молодшого бакалавра
Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень Доктор філософії (диплом доктора філософії) Диплом магістра Підготовка в аспірантурі (ад’юнктурі) – 4 роки, освітня складова – 30-60 кредитів Право здобуття ступеня доктора наук 8 рівень ІІІ цикл
Доктор мистецтва (диплом доктора мистецтва) Підготовка у творчій аспірантурі – 3 роки, освітня складова – 30-60 кредитів -

1 – ЄКТС – Європейська кредитно-трансферна система. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС

2Національна рамка кваліфікацій

3 – ЄПВО – Європейський простір вищої освіти.


Ступені вищої освіти перехідного періоду

Останній прийом:

- на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводився у 2016 році;

- на здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста проводиться у 2019 році;

- підготовка кандидатів та докторів наук, за програмами, започаткованими до 1 вересня 2016 року, продовжується в межах передбачених строків. Диплом кандидата та доктора наук видаються Міністерством освіти і науки України до 30 червня 2021 року. Цей строк може бути подовжений на час академічної або соціальної відпустки, військової служби або тривалої хвороби.

З 30 березня 2021 року ступінь Доктора наук не входить в систему вищої освіти України. Присудження наукового ступеня Доктора наук регулюється Законом «Про наукову і наукову-технічну діяльність».

Ступені вищої освіти перехідного періроду

4 – Заклади вищої освіти мають право приймати на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність.


Співвідношення між ступенями у новій структурі та попередніми

(згідно із Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р.)

диплом молодшого спеціалістадиплом молодшого бакалавра
диплом спеціалістадиплом магістра
диплом кандидата наукдиплом доктора філософії

Оновлено: листопад 2023 року.


Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.