header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

КРЕДИТИ ТА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

Болонський процес. У 1999 році в м. Болонья підписано декларацію про створення єдиного європейського освітнього простору, яка дала старт відомому нині Болонському процесу. Метою Болонського процесу було створення до 2012 року Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) та його подальше вдосконалення. За 10 років його існування кількість країн, які приєдналися до нього, зросла з 29 до 47. З 2005 року приєдналася й Україна. Починаючи із 2004 року українські ЗВО розпочали поступовий перехід на нову систему оцінювання. Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.10.2009 № 943 у закладах вищої освіти України запроваджено Європейську кредитно-трансферну систему (далі – ЄКТС) та її ключові моменти («Аплікаційна форма студента», «Угода про навчання», «Угода про практичну підготовку та зобов’язання про якість», «Академічна довідка» та «Додаток до диплома європейського зразка»).

Кредити. Застосування в Україні Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) закріплено положеннями законів України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», наказів Міністерства освіти і науки України щодо запровадження ЄКТС, ключових документів ЗВО та стандартів вищої освіти.

ЄКТС – це система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Одиницею вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання ЄКТС, є кредит.

Зазвичай, навчальному навантаженню повного навчального року в Україні за денною формою навчання відповідають 60 кредитів ЄКТС. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин.

Загальний обсяг годин із навчальної дисципліни повинен включати час на проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, консультацій, практик, самостійної та індивідуальної роботи й контрольних заходів.

Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, визначається стандартами вищої освіти та міститься у освітній програмі, затвердженій ЗВО, та навчальному плані, розробленому ЗВО на підставі відповідної освітньої програми.

Молодший бакалавр. Обсяг освітньої програми освітнього або освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра становить 120 кредитів ЄКТС. Для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі фахової передвищої освіти ЗВО має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС.

Бакалавр. Обсяг освітньої програми освітнього ступеня бакалавра становить 180-240 кредитів ЄКТС. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра або на основі фахової передвищої освіти ЗВО має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС (максимальний обсяг визначається стандартом вищої освіти).

Магістр. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Обсяг освітньої програми магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, якщо ступінь здобувається на основі повної загальної середньої освіти (інтегровані програми), становить 300-360 кредитів ЄКТС.

Для здобуття освітнього ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра або на основі фахової передвищої освіти ЗВО має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС (обсяг визначається стандартом вищої освіти).

Доктор філософії. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії/освітньо-творчої програми підготовки доктора мистецтва становить 30-60 кредитів ЄКТС.

Державна підсумкова атестація не підлягає кредитуванню, тобто години, відведені на неї, не входять до загальної кількості кредитів.

Розподіл кредитів між циклами дисциплін та встановлення мінімальної кількості кредитів нормативним дисциплінам (практикам, курсовим та кваліфікаційним роботам) визначається галузевим стандартом вищої освіти. Заклад вищої освіти самостійно встановлює кредити вибірковим дисциплінам (практикам та курсовим роботам), а також може спрямувати частину кредитів варіативної частини змісту освіти на збільшення кількості кредитів нормативних дисциплін (практикам, курсовим та кваліфікаційним роботам). Формування компонентів навчального плану та встановлення кредитів вибіркової частини змісту освіти є виключною прерогативою закладу вищої освіти.

Перезарахування закладами вищої освіти кредитів, які були здобуті в інших закладах освіти, у тому числі іноземних та за програмами академічної мобільності, здійснюється на підставі документів про раніше здобуту освіту або періоди навчання.

Здобута кількість кредитів ЄКТС зазначається у додатку до диплома європейського зразка, що містить структуровану інформацію про завершене навчання, або в академічній довідці.

Система оцінювання. До 2004 року українські заклади вищої освіти користувалися старою (4-бальною) шкалою оцінювання. З 2004 року в ході педагогічного експерименту із введення кредитно-модульної системи оцінювання деякі ЗВО (на окремих факультетах) почали застосовувати накопичувальну (ЄКТС) шкалу, застосовуючи паралельно й 4-бальну. З 2006/2007 навчального року вимоги ЄКТС реалізовано на всіх 1 курсах закладів вищої освіти, а саме:

  • підрахунок навчальних досягнень проводиться в балах ЄКТС;
  • модулі описано відповідно до вимог ЄКТС;
  • оцінки екзаменів виставляються відповідно до шкали ЄКТС (A–Fx).

Оцінки за розширеною шкалою виставляються на підставі накопичувальної бальної шкали закладу вищої освіти. Чинним Законом України «Про вищу освіту» передбачено, що заклади вищої освіти мають право запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх досягнень здобувачів освіти. У закладах вищої освіти зазвичай застосовується 100-бальна рейтингова шкала, що співвідноситься з національними 4-бальною та 2-бальною шкалами, а також «зараховано», «не зараховано».

Інформація про шкалу оцінювання міститься в додатку до диплома.


Історичний профіль:

Кредити ЄКТС до 2014


Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.