header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

ТИПИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

В Україні заклади вищої освіти за формою власності поділяються на заклади державної, комунальної та приватної форм власності, які цілком рівноправні між собою та забезпечують ідентичну якість освіти. За типами українські ЗВО поділені на університети, академії, інститути, консерваторії (музичні академії), коледжі й технікуми (училища).

Університет – багатопрофільний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який надає вищу освіту з широкого спектру гуманітарних, економічних, природничих та інших наук та є провідним науково-методичним центром. Можуть створюватися класичні та профільні університети.

Класичний університет діє за умови, якщо в ньому здійснюється підготовка кадрів не менш як за вісьмома галузями освіти та підготовка докторів філософії і докторів наук не менш як із дванадцяти наукових спеціальностей, у тому числі не менш як із двох гуманітарних, економічних, природничих або технічних спеціальностей.

Профільний університет діє за умови, якщо у ньому здійснюється підготовка кадрів не менш як за чотирма галузями освіти та підготовка докторів філософії і докторів наук не менш як з восьми наукових спеціальностей, у тому числі не менш як з шести профільних спеціальностей (за винятком мистецьких та військових закладів вищої освіти (закладів вищої освіти з особливими умовами навчання)).

Інститут – заклад вищої освіти III або IV рівня акредитації або структурний підрозділ університету, що надає вищу освіту з певної галузі науки, освіти, культури або виробництва.

Академія – заклад вищої освіти IV рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану зі здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науково-методичним центром у сфері своєї діяльності та має відповідний рівень кадрового й матеріально-технічного забезпечення.

Академія діє за умови, якщо в ній здійснюється підготовка кадрів за двома галузями освіти та підготовка докторів філософії і докторів наук не менш як із двох наукових спеціальностей (за винятком мистецьких та військових закладів вищої освіти (закладів вищої освіти з особливими умовами навчання)).

Консерваторія – заклад вищої освіти ІІІ або IV рівня акредитації, що надає вищу освіту в галузі культури та мистецтва.

Коледж – заклад вищої освіти ІІ рівня акредитації або структурний підрозділ закладу вищої освіти ІІІ або IV рівня акредитації, який надає вищу освіту зі споріднених напрямів підготовки або за кількома спорідненими спеціальностями.
Професійний коледж створюється за умови, якщо в ньому за денною формою навчається не менш як п’ятсот осіб.

Технікум (училище) – заклад вищої освіти І рівня акредитації або структурний підрозділ ЗВО ІІІ чи IV рівня акредитації, що надає вищу освіту за кількома спорідненими спеціальностями.

Університети, академії, інститути, консерваторії можуть здійснювати навчання за всіма типами програм підготовки (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр, кандидат наук), а також за програмами післядипломної освіти. За досягнення найвищих показників у науково-дослідницькій діяльності університету (академії) може бути надано статус національного.