header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

АКРЕДИТАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Сучасна структура забезпечення якості вищої освіти включає наступне:

  • Ліцензування освітньої діяльності

Ліцензування провадження освітньої діяльності закладами вищої освіти є обов’язковим.

Ліцензію видає Міністерство освіти і науки України. З 2015 року вона є безстроковою.

До 2021 року здійснюється також ліцензування кожної спеціальності певного рівня вищої освіти у закладах вищої освіти.

З 2021 року запроваджується ліцензування освітньої діяльності закладів вищої освіти на певному рівні вищої освіти. Ліцензування освітніх програм запроваджується виключно для програм, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (Перелік спеціальностей для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання).

Ліцензування також проводиться для закладів вищої освіти іноземних держав або їх відокремлених структурних підрозділів (філій/кампусів), що утворюються і функціонують на території України.

  • Акредитація освітніх програм

Сертифікати про акредитацію видаються Міністерством освіти і науки України (на підставі рішення Акредитаційної комісії) або з 2019 року Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Акредитація освітніх програм в Україні може також бути підтверджена сертифікатом про акредитацію освітньої програми визнаного незалежного або іноземного акредитаційного агентства забезпечення якості вищої освіти (Перелік іноземних акредитаційних агентств та агентств із забезпечення якості вищої освіти, сертифікати про акредитацію освітніх програм яких визнаються в Україні).

У межах ліцензованих спеціальностей або (після 2021 року) на певному рівні вищої освіти, у відповідності до стандарту вищої освіти, заклади вищої освіти розробляють освітні програми. У межах однієї спеціальності на одному рівні вищої освіти може здійснюватися одночасна акредитація двох і більше освітніх програм. Кількість таких освітніх програм та їх назви заклади вищої освіти визначають самостійно. Освітні програми в межах певної спеціальності передбачають присвоєння різних професійних кваліфікацій відповідно до спеціалізації та результатів навчання (компетентностей), якими повинні оволодіти здобувачі освіти відповідної освітньої програми.

Стандарти вищої освіти - це сукупність вимог до освітніх програм вищої освіти певного рівня та спеціальності. Стандарти вищої освіти затверджуються Міністерством освіти і науки України, розробляються відповідно до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для визначення та оцінювання якості вищої освіти та результатів освітньої діяльності. Стандарти вищої освіти визначають такі вимоги до освітніх програм: обсяг кредитів ЄКТС відповідного рівня; вступні вимоги; перелік обов’язкових компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки у термінах результатів навчання; форми атестації; вимоги до створення освітніх програм та вимоги професійних стандартів (за їх наявності).

Перший раз освітні програми акредитуються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти строком на п’ять років, наступні акредитації – строком на 10 років. За акредитованими освітніми програмами заклади вищої освіти мають право видавати дипломи встановленого зразка.

  • Акредитація закладів вищої освіти за рівнями (від I до IV) було скасовано в 2014 році.

  • Законом «Про вищу освіту» з 2017 року передбачається можливість отримання закладами вищої освіти інституційної акредитації. Інституційна акредитація не є обов’язковою та здійснюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Сертифікат інституційної акредитації видається строком на 5 років і надає закладу вищої освіти право на самоакредитацію освітніх програм, окрім тих програм, що акредитуються вперше. Вперше акредитація освітніх програм здійснюється виключно Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Станом на 2021 рік механізм самоакредитації знаходиться на етапі розробки та впровадження.

Інформація про ліцензування та акредитацію додається до Єдиної державної електронної бази з питань освіти: https://info.edbo.gov.ua/ та доступно в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності.

Детальніше в Інформаційній довідці щодо процедури ліцензування та акредитації у системі вищої освіти України.