header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА

Професійна (професійно-технічна) освіта – це система підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів (за умови закінчення відповідного курсу навчання в акредитованому вищому професійно-технічному навчальному закладі), є складовою системи освіти України.

Професійна (професійно-технічна) освіта – це комплекс педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності.

Порядок, умови, форми та особливості здобуття професійної освіти визначаються Законом України "Про професійну (професійно-технічну) освіту".

Така освіта здобувається у закладах професійної освіти за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, мережевою, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами. Передумовою до здобуття професійної освіти є базова або повна загальна середня освіта. Проте громадяни, які за станом здоров'я, сімейними обставинами або з інших поважних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, особи, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати робітничу кваліфікацію з професій, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Учні, які мають базову середню освіту, можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту у закладі професійної освіти.

Типи закладів професійної освіти:

 • професійно-технічне училище відповідного профілю;
 • професійне училище соціальної реабілітації;
 • вище професійне училище;
 • професійний ліцей;
 • професійний ліцей відповідного профілю;
 • професійно-художнє училище;
 • художнє професійно-технічне училище;
 • вище художнє професійно-технічне училище;
 • училище-агрофірма;
 • вище училище-агрофірма;
 • училище-завод;
 • центр професійної (професійно-технічної) освіти;
 • центр професійної освіти;
 • навчально-виробничий центр;
 • центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;
 • навчально-курсовий комбінат;
 • навчальний центр;
 • інші типи закладів освіти, що надають професійну (професійно-технічну) освіту або здійснюють професійне (професійно-технічне) навчання.

Навчальний рік у закладах професійної освіти не повинен перевищувати 40 навчальних тижнів. Упродовж навчання учні проходять поточний, тематичний, проміжний та вихідний контроль знань, умінь та навичок. Форми та періодичність вихідного контролю визначаються навчальним планом. Вихідний контроль передбачає державну кваліфікаційну атестацію, яка включає:

 • кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає певним вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника закладу професійної освіти відповідного атестаційного рівня;
 • державний кваліфікаційний екзамен (кваліфікаційний екзамен) або захист дипломної роботи, проєкту чи творчої роботи, що їх замінює.

Ступеневість професійної освіти

Професійна освіта має три ступені. Ступеневість у закладах професійної освіти визначається відповідними рівнями кваліфікації, складністю професій та освітньо-кваліфікаційним рівнем. Кожний ступінь навчання у закладі професійної освіти має теоретичну й практичну завершеність і підтверджується присвоєнням випускникам (учням) освітньо-кваліфікаційних рівнів "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст", згідно з набутими ними професійними знаннями, уміннями й навичками. Відповідно до ступенів професійної освіти встановлюється три атестаційні рівні професійних закладів освіти.

Навчальні плани та навчальні програми кожного ступеня професійної освіти складаються таким чином, щоб випускники першого ступеня мали можливість продовжувати навчання на другому ступені, а випускники другого ступеня – на третьому.

Відповідність присвоєння випускникам професійних закладів освіти рівнів кваліфікації (розрядів, класів, категорій, груп) з конкретних робітничих професій атестаційному рівню професійного навчального закладу визначається Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах.

Перший ступінь. На першому ступені професійної освіти забезпечується формування відповідного рівня кваліфікації з технологічно нескладних, простих за своїми виробничими діями і операціями професій, що дає змогу робітнику вільно працювати з раніше вивченими предметами, об'єктами, виконувати конкретні дії, виробничі операції та роботи під контролем робітника з більшим досвідом і вищим рівнем кваліфікації. Навчання здійснюється шляхом прискореного формування необхідних умінь і навичок у учнів, слухачів професійних закладів освіти першого атестаційного рівня та шляхом індивідуального чи групового навчання на виробництві або у сфері послуг.

До професійних закладів освіти першого атестаційного рівня належать:

 • навчальні курси певного професійного спрямування;
 • професійні школи;
 • навчально-курсові комбінати;
 • автомобільні навчальні комбінати;
 • інші прирівняні до них заклади освіти.

Навчання на першому ступені не вимагає від учнів, слухачів базової чи повної загальної середньої освіти і здійснюється за навчальними планами та навчальними програмами, що затверджуються відповідним місцевим органом управління професійно-технічною освітою.

Нормативний термін навчання визначається навчальними планами та навчальними програмами, але не повинен перевищувати 1 року.

Навчання на першому ступені завершується кваліфікаційною атестацією. Особам, які успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії) та видається свідоцтво затвердженого зразка.

Другий ступінь. На другому ступені професійної освіти забезпечується формування відповідного рівня кваліфікації з масових робітничих професій середньої технологічної складності у різних галузях економіки, що дає змогу робітнику самостійно виконувати по пам'яті чи з допомогою технологічних карт, інструкцій, креслень або іншої документації типові дії, виробничі операції, роботи за встановленими нормами часу і забезпечувати необхідну якість.

Навчання здійснюється у професійних закладах освіти другого атестаційного рівня і вимагає, як правило, від учнів, слухачів базової загальної середньої освіти.

До професійних закладів освіти другого атестаційного рівня належать:

 • професійно-технічні училища відповідного профілю;
 • професійно-художні училища;
 • художні професійно-технічні училища;
 • училища-агрофірми;
 • училища-заводи;
 • навчально-виробничі центри;
 • навчальні центри;
 • інші прирівняні до них навчальні заклади.

Навчання на другому ступені здійснюється за державними стандартами професійної освіти.

Учні, слухачі можуть одночасно з отриманням професії здобувати у професійному або в іншому закладі освіти повну загальну середню освіту.

Нормативний термін навчання не повинен перевищувати:

 • для осіб, які мають повну загальну середню освіту, – 1,5 року;
 • для осіб, які мають базову загальну середню освіту і здобувають повну загальну середню освіту, – 4 роки;
 • для осіб, які мають базову загальну середню освіту або, як виняток, не мають її і поки не здобувають повну загальну середню освіту, – 2 роки.

Навчання на другому ступені завершується кваліфікаційною атестацією. Особам, які успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії) та видається диплом затвердженого зразка.

Третій ступінь. На третьому ступені професійної освіти забезпечується формування високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємних професій та спеціальностей у різних галузях економіки, що дає змогу робітнику чи службовцю на основі отриманих знань та вивчених раніше типових дій самостійно виконувати складні виробничі операції, продуктивні дії, створювати алгоритми діяльності у нетипових ситуаціях.

Навчання здійснюється у професійних навчальних закладах третього атестаційного рівня.

До професійних навчальних закладів третього атестаційного рівня належать:

 • вищі професійні училища;
 • вищі художні професійно-технічні училища;
 • вищі училища-агрофірми;
 • центри професійно-технічної освіти;
 • центри підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;
 • інші прирівняні до них навчальні заклади.

Навчання на третьому ступені здійснюється за державними стандартами професійної освіти. Нормативний термін навчання не повинен перевищувати 2-х років.

Навчання завершується кваліфікаційною атестацією. Особам, які успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії) та, за умови закінчення відповідного курсу навчання в акредитованому професійному закладі освіти, – кваліфікація молодшого спеціаліста і видаються дипломи затвердженого зразка.

Післядипломна освіта кваліфікованих робітників здійснюється у професійних навчальних закладах усіх атестаційних рівнів за відповідними навчальними планами та навчальними програмами і включає різні форми підвищення кваліфікації та перепідготовку робітників і службовців.

Навчальні плани та навчальні програми розробляються професійним закладом освіти на основі державних стандартів і затверджуються місцевим органом управління професійною освітою за погодженням із замовником робітничих кадрів. Нормативний термін навчання визначається навчальними планами та навчальними програмами, але не повинен перевищувати 1 року.

Навчання в закладах системи післядипломної освіти завершується кваліфікаційною атестацією. Особи, які успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, отримують документ встановленого зразка.


Документи про професійну освіту

Випускнику закладу професійної освіти, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії), видається диплом кваліфікованого робітника.

Випускнику закладу професійної освіти, який здобув повну загальну середню освіту, видається свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

Особі, яка опанувала курс професійного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації. Випускнику акредитованого вищого професійного училища, центру професійної освіти певного рівня акредитації, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", видається диплом молодшого спеціаліста.

Особі з особливими освітніми потребами, яка опанувала курс професійного навчання в закладі професійної освіти і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.


Історичний профіль:

Професійно-технічна освіта до 2018 року


Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.