header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

ПОВНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Старша школа (10-11 класи) є останнім етапом одержання повної загальної середньої освіти, на якому в свідомості учнів формується цілісна картина світу. Випускники старшої школи володіють способами пізнавальної та комунікативної діяльності, умінням одержувати інформацію з різних джерел і самостійно опрацьовувати її, застосовувати набуті знання в повсякденному житті.

Тривалість навчання, заклади. Період навчання у старшій школі становить 2 роки. Одержати повну загальну середню освіту учні можуть у середніх загальноосвітніх і спеціалізованих школах, школах-інтернатах, гімназіях, ліцеях, колегіумах та інших загальноосвітніх закладах освіти, що мають ІІІ ступінь освітнього рівня. Повну загальну середню освіту можуть надавати також професійно-технічні та заклади вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації.

Навчання у старшій школі переважно є профільним. Його профільність визначається з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрових можливостей і матеріальної бази школи, соціально-культурного й виробничого середовища, перспектив здобуття подальшої освіти випускниками школи. Профільне вивчення ряду предметів забезпечує належний рівень підготовки випускників школи до вступу у заклади вищої освіти. Залежно від умов роботи конкретного загальноосвітнього закладу освіти профільність навчання може бути реалізована як у межах всього закладу, так і в окремих класах або серед груп учнів.

У старшій школі зміст освіти і вимоги до його засвоєння диференціюються за трьома рівнями:

  • обов’язкові результати навчання – визначаються Державним стандартом базової та повної середньої освіти;
  • профільний, зміст якого визначають програми, затверджені Міністерством освіти і науки України;
  • академічний, за програмами якого вивчаються дисципліни, що тісно пов’язані з профільними предметами (наприклад, фізика у хіміко-біологічному профілі).

Для учнів, які не визначилися щодо напряму спеціалізації, здійснюється загальноосвітня підготовка.

Оцінювання. Оцінювання знань учнів здійснюється за 12-ти бальною системою (шкалою).

Навчальний план. Загальнорічне навчальне навантаження в старшій школі визначається Базовим навчальним планом, типовими навчальними планами, робочими навчальними планами загальноосвітніх закладів освіти тощо. У Базовому навчальному плані загальноосвітніх закладів освіти ІІ-ІІІ ступенів розрізнять інваріантну і варіативну складові.

Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів стандартам якості освіти здійснюється за допомогою державної підсумкової атестації. Зміст, форми, порядок і терміни проведення атестації визначаються і щорічно затверджуються Міністерством освіти і науки України.

Закінчення. Після закінчення 11-го класу (старшої школи) та здобуття повної загальної середньої освіти проводиться випуск учнів. Як правило, вік випускників становить 16-17 років.

Учням, які закінчили 11-й клас і пройшли державну підсумкову атестацію, видається атестат про повну загальну середню освіту. Випускники, які мають високі досягнення у навчанні, нагороджуються золотою медаллю – «За високі досягнення у навчанні» або срібною – «За досягнення у навчанні» та отримують атестат про повну загальну середню освіту з відзнакою. Разом із атестатом видається додаток до нього, де зазначаються досягнення учнів у навчанні в балах. Випускникам 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності, в якому з таких предметів робиться запис «не атестований(на)». Після закінчення школи випускники пишуть Зовнішнє незалежне оцінювання з предметів, які вимагаються при вступі до закладу вищої освіти. Предмети варіюються самим ЗВО, згідно з вимогами до вступу.

Випускники, що отримали повну загальну середню освіту, мають право на вступ до будь-якого закладу вищої освіти.