header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

ПРОФІЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Профільна середня освіта – третій рівень повної загальної середньої освіти (10-12* класи). Це останній етап одержання повної загальної середньої освіти, на якому в свідомості учнів формується цілісна картина світу. Випускники старшої школи володіють способами пізнавальної та комунікативної діяльності, умінням одержувати інформацію з різних джерел і самостійно опрацьовувати її, застосовувати набуті знання у повсякденному житті.

Здобуття профільної середньої освіти гарантується за академічним або професійним спрямуванням:

  • академічне – профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти;
  • професійне – орієнтоване на ринок праці профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, та професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей і потреб учнів.

У старшій школі зміст освіти і вимоги до його засвоєння диференціюються за трьома рівнями:

  • обов’язкові результати навчання – визначаються Державним стандартом базової та повної середньої освіти;
  • профільний, зміст якого визначають програми, затверджені Міністерством освіти і науки України;
  • академічний, за програмами якого вивчаються дисципліни, що тісно пов’язані з профільними предметами (наприклад, фізика у хіміко-біологічному профілі).

Для учнів, які не визначилися щодо напряму спеціалізації, здійснюється загальноосвітня підготовка.

Заклади. Профільну середню освіту учні здобувають у ліцеях – загальноосвітніх навчальних закладах ІІІ ступеня, які також можуть забезпечувати здобуття базової середньої освіти та початкової освіти. Здобуття загальної середньої освіти також можуть забезпечувати заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інші заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

Тривалість навчання. Період навчання у старшій школі становить 2 роки, а з 01 вересня 2027 року становитиме 3 роки. Кількість учнів у класі зазвичай становить не більше 30 осіб.

Тривалість занять. Урок на рівні профільної середньої освіти зазвичай триває 45 хвилин.

Оцінювання. Оцінювання знань учнів здійснюється за 12-ти бальною системою (шкалою), де 12 – найвищий бал.

Закінчення. Після закінчення 11(12)*-го класу та здобуття повної загальної середньої освіти проводиться випуск учнів. Як правило, вік випускників становить 16-17 років. Контроль за результатами навчання здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Зміст, форми, порядок і терміни проведення атестації визначаються і щорічно затверджуються Міністерством освіти і науки України.

З метою збереження життя і здоров’я учнів в умовах воєнного стану у 2022/2023 навчальному році учні були звільнені від проходження державної підсумкової атестації.

Документ про освіту. Учням, які закінчили 11(12)*-й клас і пройшли державну підсумкову атестацію, видається свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. Разом із свідоцтвом видається додаток до нього, де зазначаються досягнення учнів у навчанні в балах.

Випускники, які мають високі досягнення у навчанні, нагороджуються золотою медаллю – «За високі досягнення у навчанні» або срібною – «За досягнення у навчанні» та отримують свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою.

Золотою медаллю нагороджуються випускники, які за період здобуття профільної середньої освіти досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання і державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів з навчальних предметів. Срібною медаллю нагороджуються випускники, які за період здобуття профільної середньої освіти досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів та достатній рівень (не нижче 9 балів) не більше ніж з двох навчальних предметів.

Здобуття профільної середньої освіти за будь-яким спрямуванням (академічним чи професійним) не обмежує право особи на його зміну, а також на здобуття освіти на інших рівнях освіти. Випускники, що отримали повну загальну середню освіту, мають право на вступ до будь-якого закладу вищої освіти.

До 2027 року запровадження освітніх програм трирічної профільної школи можливе за рішенням МОН.


* навчання учнів за програмами 12-річної повної загальної середньої освіти починається:
• для початкової освіти – з 1 вересня 2018 року;
• для базової середньої освіти – з 1 вересня 2022 року;
• для профільної середньої освіти – з 1 вересня 2027 року.


Історичний профіль:

Повна середня освіта до 2018 року


Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.