header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

ДОКУМЕНТИ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ (НАУКОВІ СТУПЕНІ)

Акредитовані і неакредитовані освітні програми

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», заклади вищої освіти отримали право пропонувати абітурієнтам акредитовані і неакредитовані освітні програми з вересня 2014 року. Після успішного завершення акредитованої освітньої програми випускнику видається документ про освіту державного зразка. Після успішного завершення неакредитованої освітньої програми випускнику видається документ власного зразка ЗВО (затверджується вченою радою ЗВО).

2016

Перелік акредитованих і неакредитованих освітніх програм, за якими здійснюється прийом в кожен ЗВО, вказується в Правилах прийому на навчання до цього закладу вищої освіти. Акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних спеціальностей і напрямів підготовки.

Форми і правила оформлення документів про вищу освіту державного зразка затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» і наказу Міністерства освіти і науки України № 525 від 12.05.2015 «Про твердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та доповнення до них, зразка академічної довідки».

Цими нормативними актами затверджено перелік інформації, яка повинна бути вказана в дипломах про вищу освіту і додатках до них, бланки документів ЗВО виготовляє самостійно. Тому зовнішній вигляд (дизайн, розміщення інформації, поліграфічне виконання, параметри паперу та інше) диплома державного зразка одного ЗВО, буде відрізнятися від диплома іншого.

Реалізація академічних і професійних прав особи, яка отримує документ про вищу освіту недержавного зразка після завершення навчання за неакредитованою спеціальністю і проходження атестації, визначається закладом вищої освіти, за умови навчання на наступному рівні вищої освіти, або роботодавцем.


Документи про вищу освіту державного зразка

Українська система вищої освіти передбачає такі види документів про вищу освіту або науковий ступінь

Диплом молодшого бакалавра

Диплом бакалавра

Диплом магістра

Диплом доктора філософії

Диплом доктора наук

Встановлено певний перелік інформації, обов'язковий при оформленні документів про вищу освіту державного зразка. Зміст його наступний:

 • Найменування документа про вищу освіту;
 • Прізвище, ім'я та по батькові випускника;
 • Назва закладу вищої освіти, що видав документ, або в разі навчання у відокремленому структурному підрозділі навчального закладу - назва цього підрозділу;
 • Рік закінчення навчання;
 • Кваліфікація випускника, що складається з інформації про присвоєння йому ступеня вищої освіти, спеціальності та спеціалізації, а в деяких випадках - професійну кваліфікацію;
 • Серія та реєстраційний номер диплома, який присвоюється документу після процедури реєстрації в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, а так само дата його видачі;
 • Посада керівника або уповноваженої особи, яка підписала документ, його прізвище та ініціали, підпис та печатку, якою скріплено підпис;
 • Зображення малого Державного Герба України та напис «Україна» і «Ukraine»;
 • Інформація про легалізацію документа про освіту або проставлення на ньому апостиля (в разі необхідності).

Подвійні дипломи

У разі отримання вищої освіти одночасно за двома спеціальностями або спеціалізаціями, заклад вищої освіти має право видавати подвійний диплом, зразок якого затверджується ЗВО.

Спільні дипломи

У разі отримання студентом вищої освіти за узгодженими між закладами вищої освіти, в тому числі іноземними, освітніми програмами заклади вищої освіти мають право видавати спільний диплом, зразок якого визначається спільним рішенням вчених рад таких закладів вищої освіти.

Зверніть увагу на більш детальний опис документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, академічної довідки.

Як відрізнити диплом державного зразка від диплома недержавного зразка

Використання державних символів на документах про вищу освіту не державного зразка заборонено!

2016

Додаток до диплома європейського зразка

З 2014/2015 навчального року невід'ємною частиною дипломів про вищу освіту, а саме: бакалавра, спеціаліста, магістра та доктора філософії, є додаток до диплома європейського зразка. В Україні така форма додатку до диплома почала впроваджуватися експериментально з 2010 року, і додаток до диплома європейського зразка видавалося паралельно з додатком до диплома українського державного зразка.

Містить інформацію про здобуту освіту випускника, включаючи перелік всіх пройдених дисциплін, про результати навчання у вигляді оцінок і кількості кредитів ЄКТС, а так же відомостях про національну систему вищої освіти України.

Додаток до диплома молодшого бакалавра оформляється інакше, проте в ньому так само міститься інформація про результати навчання, переліку пройдених дисциплін, отримані оцінки і кількості кредитів ЄКТС.

Інформація, що міститься в дипломах і додатках до них європейського зразка (крім диплома молодшого бакалавра з додатком), подається на двох мовах - українською та англійською, проте на всіх документах є примітка: “У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою/In case of any differences in interpretation of the information in the diploma or supplement, the Ukrainian text shall prevail”.

Дипломи про наукові ступені

В дипломах доктора філософії і доктора наук міститься наступна інформація:

 • Найменування документа про вищу освіту;
 • Серія та реєстраційний номер диплома;
 • Дата вступу в силу рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня;
 • Прізвище, ім'я та по батькові здобувача наукового ступеня;
 • Найменування закладу вищої освіти або наукової установи, де відбувалася підготовка;
 • Назва закладу вищої освіти або наукової установи, в спеціалізованій вченій раді яких, захищено наукові досягнення;
 • Кваліфікація (присвоєна вчена ступінь, галузь знань і / або спеціальність);
 • Найменування посади, підпис, засвідчений печаткою, а так само прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи закладу вищої освіти або наукової установи, яка підписала документ.

Документи про присудження наукового ступеня видаються Міністерством освіти і науки України. Також затверджена форма додатку до диплома доктора філософії європейського зразка.