header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

Опис документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, академічної довідки

До уваги ЗВО! Просимо врахувати наведену інформацію під час замовлення бланків документів та підготовки їх до видачі.

Бланк документа про вищу освіту (науковий ступінь) державного зразка та додаток до нього, академічної довідки має розміри не менше формату А4 (210 × 297 мм) та виготовляється поліграфічним способом на папері щільністю не менше 150 г/м 2.

1. Дизайн бланку документа та, за необхідності, його захисна технологія затверджуються вченою радою закладу вищої освіти (наукової установи).

2. Текст, передбачений відповідною формою диплома про вищу освіту (науковий ступінь), розміщується лише з лицьового боку бланку та відтворюється друкарським способом.

3. Зворотній бік бланку диплома про вищу освіту (науковий ступінь) призначений для проставлення штампів консульської легалізації та штампу «Апостиль» і не містить жодних написів.

4. Бланк додатка до диплома, академічної довідки обов’язково має містити місце для проставлення штампів консульської легалізації та штампу «Апостиль» не менше формату А4 (210 ×297 мм).

5. На лицьовому боці по центру бланку диплома про вищу освіту (науковий ступінь) зверху розташоване зображення Малого Державного Герба України та нижче розміщуються один під одним написи «УКРАЇНА» та «UKRAINE».

6. У бланках не друкуються такі слова: - «серія та реєстраційний номер, що присвоюється» / «Series, Registration Number of the Diploma»; - «прізвище, ім’я, по-батькові» / «Family name, Given name(s)»; - «найменування закладу вищої освіти (наукової установи) / відокремленого підрозділу закладу вищої освіти (наукової установи)» / «Name of the Institution of Higher Education (Reseach Institution)»; - «посада керівника або іншої уповноваженої особи закладу вищої освіти (наукової установи)» / «Position , Name, Surname of the Head of the Institution of Higher Education (Reseach Institution)»; - «підпис», «Signature»; - «ініціали, прізвище» / «Name, Surname»; - «дата видачі» / «Date of Issue»; - «МП» / «Seal».

7. У документах про вищу освіту (науковий ступінь) державного зразка та додатках до них, академічній довідці прізвище та ім’я громадянина України пишеться за зразком запису в паспорті громадянина України. Написання прізвища та імені громадянина України англійською мовою має бути узгоджене з випускником до моменту замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту в ЄДЕБО. У документах прізвище та ім’я іноземця пишеться за зразком запису латиницею в національному паспорті громадянина іншої держави для виїзду за кордон. Прізвище та ім’я іноземця українською мовою зазначається за даними ЄДЕБО, але в обов’язковому порядку узгоджується з випускником до моменту замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту в ЄДЕБО.У разі неможливості отримання документального підтвердження інформації про написання прізвища та імені іноземця та особи без громадянства, написання його прізвища та імені українською та англійською мовами узгоджується з випускником до моменту замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту в ЄДЕБО.

8. На бланках документів про вищу освіту (науковий ступінь) державного зразка та додатків до них, академічній довідці не допускається розміщення сканованих підписів та відбитків гербових печаток закладу вищої освіти (наукової установи) / відокремленого підрозділу закладу вищої освіти (наукової установи).

9. Допускається підписання документа про вищу світу (науковий ступінь) та додатка до нього уповноваженою особою закладу вищої освіти (наукової установи) / відокремленого підрозділу закладу вищої освіти(наукової установи).

Зазначаються фактична посада, ініціали (ініціал імені), прізвище особи, яка підписала документ про вищу освіту (науковий ступінь) та додаток до нього. Не допускається під час підписання документів про вищу освіту (науковий ступінь) державного зразка та додатків до них, академічної довідки ставити прийменник «За» чи правобічну похилу риску перед найменуванням посади. Додавання до найменування посади керівника слів «Виконуючий обов'язки» або «В.о.» здійснюється у разі заміщення керівника за наказом (розпорядженням).

10. Бланки документів про вищу освіту (науковий ступінь) державного зразка та додатків до них, академічна довідка не ламінуються.

11. У разі, якщо додатки до диплома про вищу освіту (науковий ступінь), академічна довідка викладені на двох і більше окремих аркушах, вони повинні бути прошиті або скріплені у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення їх цілісності із зазначенням кількості прошитих/скріплених, пронумерованих аркушів, з проставлянням підпису посадової (уповноваженої на те) особи та печаткою закладу вищої освіти (наукової установи) / відокремленого підрозділу закладу вищої освіти (наукової установи), який видав документ про вищу освіту (науковий ступінь).

Зразок прошивання додатків і довідок

Заклад вищої освіти, з урахуванням строків перебування іноземця в Україні на законних підставах, подає документи про освіту іноземців для проставлення апостиля до Міністерства освіти і науки України, для легалізації - до Міністерства закордонних справ України.

Легалізація документів про освіту та проставлення на них апостиля здійснюється представником закладу освіти у рік видачі документів про освіту у такій послідовності: спочатку проставлення апостиля, потім – легалізація.

До пакету документів ЗВО додає листи-клопотання на проставлення апостиля та здійснення легалізації. У листах від закладів вищої освіти зазначається перелік документів про освіту (ПІБ власника, назва, серія та номер документа про освіту, номер свідоцтва про визнання документа про попередню освіту, країна, для якої проставляється апостиль або штамп легалізації), а також інформацію про підписанта документів про освіту (посада, прізвище та ініціали).

Для документів, виданих ЗВО медичного і фармацевтичного профілю, отримується погодження представника Центру міжнародних програм Міністерства охорони здоров’я України (Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел. для довідок +38 044-205-48-09).

Зразки листів від ЗВО для проставлення апостиля та легалізації освітніх документів іноземних студентів.

Особливості подачі документів на апостиль Міністерства освіти і науки України представниками ЗВО.