header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

ЗРАЗКИ ОСВІТНІХ ДОКУМЕНТІВ В УКРАЇНІ

В даному розділі сайту зібрані зразки документів про освіту. Зразки систематизовані по роках, охоплюють період з 1961 року до теперішнього часу і містять опис і необхідні реквізити. Варто зауважити, що перехід від одного зразка документа до іншого, часто відбувався тривалий період, тому якийсь час могли використовуватись документи і старого, і нового оформлення. Проте, єдиний зразок і уніфіковані бланки документів про освіту були затверджені і використовувалися всіма освітніми і науковими установами до вересня 2014 року.

У зв'язку з набуттям чинності 6 вересня 2014 року нового Закону України «Про вищу освіту», правила оформлення документів про вищу освіту були істотно змінені.

На сьогоднішній день, єдиний зразок бланків документів про вищу освіту відсутній, дипломи та додатки до них різних університетів можуть виглядати по-різному. Однак, є вимоги до оформлення дипломів і додатків до них: обов'язкове внесення їх до реєстру документів про вищу освіту (ЄДЕБО - єдина державна електронна база з питань освіти), а для документів державного зразка затверджений перелік інформації, який повинна відображатися в документі.

Таким чином, виділимо етапи змін в оформленні документів про освіту:

1. З 1993 до 1997 року всі освітні документи виготовлялися поліграфічним способом на єдиних для всієї країни бланках;

2. З 1997 року починається перехід до оформлення документів про базову середню освіту, атестатів про повну загальну середню освіту та дипломів про вищу освіту за допомогою фотокомп'ютерних технологій за єдиним для всієї країни зразком (пластикові документи). Додатки до цих документів про освіту видаються на затверджених бланках, єдиних для всієї країни;

3. З 2014 року документи про вищу освіту можуть бути виготовлені на будь-якому матеріалі. Заклади вищої освіти мають право видавати дипломи власного зразка по неакредитованим спеціальностям і дипломи державного зразка, для яких затверджено перелік обов'язкової інформації за акредитованими спеціальностями.

Зверніть увагу! Перехідні періоди в формах освітніх документів:

1) з 1991 до 1993 - видача всіх освітніх документів на бланках і з радянською, і з українською символіками;

2) з 1997 до 2000 - видача всіх освітніх документів і в паперовому, і в пластиковому вигляді;

3) з 2014 до 2015 - видача документів про вищу освіту, як на бланку зразка попередніх років, так і на бланках, затверджених ВУЗами.

Під час перехідних періодів видача документів, як на бланках попереднього, так і чинного зразка вважалася правомірною.

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

Позашкільна освіта – це сукупність знань, умінь та навичок, що отримують вихованці, учні та слухачі в закладах позашкільної освіти у час, вільний від навчання в загальноосвітніх та інших закладах освіти. Вона спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, Законом України "Про освіту" і Законом України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 року.

Здобуття позашкільної освіти ґрунтується на принципі добровільності вибору типів закладів та видів діяльності, а також здійснюється за участю батьків або осіб, які їх замінюють, трудових колективів, громадських організацій, товариств, фондів.

Позашкільний заклад освіти за своїми організаційно-правовими формами може бути державної, комунальної або приватної форми власності. Вони можуть функціонувати у формі центрів, комплексів, палаців та будинків творчості, клубів, студій, шкіл мистецтв тощо. Позашкільні заклади освіти можуть бути комплексними та профільними. З докладнішою інформацією про типи позашкільних закладів освіти ви можете ознайомитися за цим посиланням.

Основною формою державного контролю за діяльністю позашкільних закладів освіти є державна атестація позашкільного закладу освіти, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

Навчально-виховний процес у всіх позашкільних закладах освіти здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. Позашкільні заклади освіти видають своїм випускникам відповідні документи про позашкільну освіту в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

Випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видається документ про позашкільну освіту. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Міністерством освіти і науки України.


Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.

Документ про базову загальну середню освіту

Зразок до 1992 року

 1992  1992

 • книжка зеленого кольору;
 • розмір у розгорнутому вигляді (см): 21х16;
 • підписи посадових осіб;
 • серія (одна кирилична літера), 6-значний номер;
 • дата видачі;
 • печатка.

Зразок 1992-1995 років

1992-1995 1992-1995

 • книжка блакитного кольору;
 • розмір у розгорнутому вигляді (см): 21х16;
 • підписи посадових осіб;
 • серійний номер;
 • печатка;
 • дата видачі;
 • серія (дві кириличні літери), 6-значний номер;
 • дублювання інформації російською мовою на другій сторінці.

Зразок 1995-2001 років

1995-2001 1995-2001

 • книжка блакитного кольору;
 • розмір у розгорнутому вигляді (см): 21х16;
 • підписи посадових осіб;
 • дата видачі;
 • серія (дві кириличні літери), 6-значний номер;
 • печатка.

Зразки 2001-2018 років

2001-2018 2001-2018

2001-2018 2001-2018

 • пластиковий документ прямокутної форми;
 • розмір (см): 15х10,5;
 • голограма на лицьовому боці;
 • підпис посадової особи;
 • серія (дві кириличні літери), 8-значний номер;
 • печатка.

Зразки з 2019 року

2019 2019

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

Післядипломна освіта є складником системи освіти України, зокрема освіти дорослих.

Післядипломна освіта – це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня та практичного досвіду.

Післядипломна освіта включає здобуття другої (наступної) вищої освіти - здобуття ступеня бакалавра (магістра) за іншою спеціальністю на основі здобутої вищої освіти не нижче ступеня бакалавра та практичного досвіду.

Післядипломна освіта включає:

 • спеціалізацію – профільну спеціалізовану підготовку з метою набуття особою здатності виконувати завдання та обов’язки, що мають особливості в межах спеціальності;
 • перепідготовку – освіту дорослих, спрямовану на професійне навчання, з метою оволодіння іншою (іншими) професією (професіями);
 • підвищення кваліфікації (розширення профілю) – набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань;
 • стажування – набуття особою практичного досвіду виконання завдань та обов’язків у певній професійній діяльності або галузі знань.

Післядипломна освіта у сфері охорони здоров’я включає:

 • інтернатуру, яка проводиться в університетах, академіях інститутах, наукових установах, закладах охорони здоров’я визнаних центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я як бази інтернатури, і є обов’язковою формою первинної спеціалізації осіб за лікарськими та провізорськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста;
 • лікарську резидентуру, яка проводиться в університетах, академіях, інститутах, наукових установах, закладах охорони здоров’я, визнаних центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я як бази лікарської резидентури, і є формою спеціалізації лікарів-спеціалістів за певними лікарськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста згідно з переліком лікарських спеціальностей, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Післядипломну освіту здійснюють заклади післядипломної освіти або відповідні структурні підрозділи закладів вищої освіти і наукових установ. Після успішного завершення післядипломної освіти здобувачі отримують відповідний документ про освіту.


Історичний профіль:

Післядипломна освіта до 2014 року


Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.

Академічна довідка

Зразок №1

Зразок № 2