header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

Позашкільна освіта – це сукупність знань, умінь та навичок, що отримують вихованці, учні та слухачі в позашкільних закладах освіти у час, вільний від навчання в загальноосвітніх та інших закладах освіти. Вона спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, Законом України "Про освіту" і Законом України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 року.

Здобуття позашкільної освіти ґрунтується на принципі добровільності вибору типів закладів та видів діяльності, а також здійснюється за участю батьків або осіб, які їх замінюють, трудових колективів, громадських організацій, товариств, фондів.

Позашкільний заклад освіти за своїми організаційно-правовими формами може бути державної, комунальної або приватної форми власності. Вони можуть функціонувати у формі центрів, комплексів, палаців та будинків творчості, клубів, студій, шкіл мистецтв тощо. Позашкільні заклади освіти можуть бути комплексними та профільними. З докладнішою інформацією про типи позашкільних закладів освіти ви можете ознайомитися за цим посиланням.

Основною формою державного контролю за діяльністю позашкільних закладів освіти є державна атестація позашкільного закладу освіти, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

Навчально-виховний процес у всіх позашкільних закладах освіти здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. Позашкільні заклади освіти видають своїм випускникам відповідні документи про позашкільну освіту в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

Випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видається документ про позашкільну освіту. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

ЗРАЗКИ ОСВІТНІХ ДОКУМЕНТІВ В УКРАЇНІ

В даному розділі сайту зібрані зразки документів про освіту. Зразки систематизовані по роках, охоплюють період з 1961 року до теперішнього часу і містять опис і необхідні реквізити. Варто зауважити, що перехід від одного зразка документа до іншого, часто відбувався тривалий період, тому якийсь час могли використовуватись документи і старого, і нового оформлення. Проте, єдиний зразок і уніфіковані бланки документів про освіту були затверджені і використовувалися всіма освітніми і науковими установами до вересня 2014 року.

У зв'язку з набуттям чинності 6 вересня 2014 року нового Закону України «Про вищу освіту», правила оформлення документів про вищу освіту були істотно змінені.

На сьогоднішній день, єдиний зразок бланків документів про вищу освіту відсутній, дипломи та додатки до них різних університетів можуть виглядати по-різному. Однак, є вимоги до оформлення дипломів і додатків до них: обов'язкове внесення їх до реєстру документів про вищу освіту (ЄДЕБО - єдина державна електронна база з питань освіти), а для документів державного зразка затверджений перелік інформації, який повинна відображатися в документі.

Таким чином, виділимо етапи змін в оформленні документів про освіту:

1. З 1993 до 1997 року всі освітні документи виготовлялися поліграфічним способом на єдиних для всієї країни бланках;

2. З 1997 року починається перехід до оформлення документів про базову середню освіту, атестатів про повну загальну середню освіту та дипломів про вищу освіту за допомогою фотокомп'ютерних технологій за єдиним для всієї країни зразком (пластикові документи). Додатки до цих документів про освіту видаються на затверджених бланках, єдиних для всієї країни;

3. З 2014 року документи про вищу освіту можуть бути виготовлені на будь-якому матеріалі. Заклади вищої освіти мають право видавати дипломи власного зразка по неакредитованим спеціальностям і дипломи державного зразка, для яких затверджено перелік обов'язкової інформації за акредитованими спеціальностями.

Зверніть увагу! Перехідні періоди в формах освітніх документів:

1) з 1991 до 1993 - видача всіх освітніх документів на бланках і з радянською, і з українською символіками;

2) з 1997 до 2000 - видача всіх освітніх документів і в паперовому, і в пластиковому вигляді;

3) з 2014 до 2015 - видача документів про вищу освіту, як на бланку зразка попередніх років, так і на бланках, затверджених ВУЗами.

Під час перехідних періодів видача документів, як на бланках попереднього, так і чинного зразка вважалася правомірною.

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

Післядипломна освіта входить до структури освіти України. В українському законодавстві післядипломна освіта визначається як спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутої раніше вищої або професійно-технічної освіти та практичного досвіду.

Післядипломна освіта включає:

  • спеціалізацію – профільну спеціалізовану підготовку для набуття здатності виконувати окремі завдання та обов’язки, що мають особливості в межах спеціальності;
  • перепідготовку – професійне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією працівниками, які здобули первинну професійну підготовку;
  • підвищення кваліфікації (розширення профілю) – набуття здатностей виконувати додаткові завдання та обов'язки в межах спеціальності;
  • стажування – набуття досвіду виконання завдань та обов’язків певної професійної діяльності або галузі знань.

Особа, яка успішно пройшла навчання за програмою післядипломної освіти, отримує відповідний документ, зразок якого, згідно з чинним Законом про вищу освіту від 01.07.2014, затверджується засновником закладу освіти або уповноваженим ним органом. До цього часу, з 1993 року по 2014 рік зразки освітніх документів про післядипломну освіту затверджувалися центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти (Міністерством освіти і науки України). Як і будь-який інший освітній документ, документ про післядипломну освіту, виданий на чинному бланку на момент видачі, вважається дійсним.

Післядипломна освіта здобувається в академіях, інститутах післядипломної освіти, професійно-технічних закладах освіти, відповідних структурних підрозділах закладів вищої освіти, наукових, навчально-наукових установах у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Форми післядипломної освіти:

  • професійне навчання працівників робітничим професіям;
  • асистентура-стажування;
  • інтернатура;
  • лікарська резидентура;
  • клінічна ординатура тощо.

Професійне навчання працівників робітничим професіям включає первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників і може здійснюватися безпосередньо у роботодавця або організовуватися на договірних умовах у професійно-технічних закладах освіти, на підприємствах, в установах, організаціях, а працівників, які за класифікацією професій належать до категорій керівників, професіоналів і фахівців, - перепідготовку, стажування, спеціалізацію та підвищення кваліфікації і може організовуватися на договірних умовах у закладах вищої освіти.

Асистентура-стажування проводиться в університетах, академіях, інститутах і є основною формою підготовки науково-педагогічних, творчих і виконавських фахівців мистецького спрямування.

Інтернатура проводиться в університетах, академіях, інститутах і є обов’язковою формою первинної спеціалізації осіб за лікарськими та провізорськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста.

Лікарська резидентура проводиться в університетах, академіях, інститутах і є формою спеціалізації лікарів-спеціалістів за певними лікарськими спеціальностями виключно на відповідних клінічних кафедрах для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста згідно з переліком лікарських спеціальностей, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Клінічна ординатура проводиться в університетах, академіях, інститутах, наукових установах і є формою підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів, які пройшли підготовку в інтернатурі та/або резидентурі за відповідною лікарською спеціальністю.