header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

БАЗОВА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Основна школа (5-9 класи) дає базову загальну середню освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів, формує в них готовність до вибору і реалізації форми подальшого одержання освіти та профілю навчання. На цьому етапі в загальноосвітніх закладах освіти для учнів створюються умови для самостійного і більш глибокого вивчення окремих предметів, які мають важливе значення для подальшого вибору закладу освіти старшої школи (ліцею, гімназії, професійно-технічного училища, закладу освіти І—II рівня акредитації тощо).

Тривалість навчання. Період навчання в основній школі складає 5 років. Право на надання базової загальної середньої освіти мають загальноосвітні заклади освіти ІІ ступеня.

Умови навчання в основній школі, як правило, відрізняються від початкової: запроваджуються нові предмети, змінюються вчительський і учнівський колективи, режим навчання.

Оцінювання. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-ти бальною системою (шкалою), і його результати позначаються цифрами від 1 до 12.

Навчальний план. Зміст освіти в основній школі є єдиним для всіх учнів. Особистісно орієнтований підхід здійснюється через індивідуальні методики організації навчання, залежно від пізнавальних здібностей учнів, а також через факультативні курси.

В основній школі розподіл навчального часу між освітніми галузями та їх зміст визначаються Базовим навчальним планом, що затверджується Кабінетом Міністрів України, типовими навчальними планами, розробленими Міністерством освіти і науки України, робочими навчальними планами загальноосвітніх закладів освіти тощо. Базовий навчальний план основної школи охоплює дві складові: інваріантну та варіативну.

У загальноосвітніх закладах освіти із навчанням мовами національних меншин, у спеціалізованих школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах дозволяється за рахунок загального навчального навантаження збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм.

Закінчення. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів (вихованців), які закінчили загальноосвітній заклад освіти ІІ ступеня, здійснюється шляхом їхньої державної підсумкової атестації. Зміст, форми, порядок і терміни проведення атестації визначаються і щорічно затверджуються Міністерством освіти і науки України.
Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту та додаток до свідоцтва, в якому зазначаються отримані бали за навчальні досягнення. За відмінні успіхи в навчанні випускникам видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Випускникам 9-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

Учням (вихованцям) спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, видається свідоцтво про закінчення спеціальної школи (школи-інтернату).

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного закладу освіти, закладу вищої освіти I-II рівня акредитації.

МЕРЕЖА ENIC-NARIC

Мережа ENIC-NARIC – це мережа національних інформаційних центрів з академічного визнання та мобільності (ENIC Network). Cтворена у 1994 році Радою Європи та ЮНЕСКО з метою уніфікації та застосування єдиної для всіх європейських країн політики та практики визнання дипломів/кваліфікацій.

Мережа ENIC тісно співпрацює з Мережею національних інформаційних центрів Європейського Союзу з визнання (NARIC Network), діяльність якої забезпечує Європейська комісія в особі Генерального директора освіти і культури.

Додаткову інформацію ви зможете знайти на веб-сайті Мережі.


Структура і завдання

Інформаційна мережа ENIC складається з Національних інформаційних центрів країн-учасниць Європейської культурної конвенції або країн, що належать до європейського регіону ЮНЕСКО. Центр ENIC – це організація, яка створюється національним керівництвом кожної країни.

Центри різних країн можуть дещо відрізнятися за розміром чи компетенцією, але загалом зобов’язані надавати інформацію з таких питань:

 • визнання іноземних дипломів, ступенів та кваліфікацій;
 • про систему освіти у власній країні та інших державах;
 • можливість отримання освіти за кордоном,

а також щодо інших практичних питань, що стосуються проблем мобільності та визнання.

Потенційними клієнтами ENIC-NARIC є:

 • студенти та їхні батьки;
 • роботодавці;
 • навчальні заклади;
 • працівники міністерств, які займаються проблемами вищої освіти;
 • інші зацікавлені особи та організації.

Студентам, які планують навчання за кордоном, наполегливо рекомендується заздалегідь знайти потрібну інформацію, аби впевнитися, що отримані там диплом/кваліфікація будуть визнані на його батьківщині.

Представники Мережі ENIC щороку проводять загальну нараду з метою обговорення проблем академічного визнання та мобільності. У період між нарадами Робочі групи моніторять окремі проблеми. Мережа ENIC займає важливу ланку в обміні інформацією між національними центрами з питань освіти, що допомагає у вирішенні питань щодо визнання документів про освіту. Бюро Мережі ENIC проводить засідання двічі-тричі на рік.


Діяльність робочих груп

У рамках Мережі ENIC поточні питання щодо політики та інформаційної діяльності готуються Робочими групами, які згодом надають свої пропозиції щорічним нарадам Мережі. Теми, які підпадають під розгляд Робочих груп, включають в себе:

 • проблеми визнання в Болонському процесі;
 • транснаціональну освіту;
 • додаток до Диплома;
 • критерії та процедури оцінки іноземних кваліфікацій та періодів навчання;
 • кваліфікації міжнародного доступу до освіти, Європа – США;
 • взаємне визнання кваліфікацій;
 • електронну інформацію з питань про визнання.

Головна


НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Національний інформаційний центр академічної мобільності створений у 2011 році постановою Кабінету Міністрів № 924 від 31 серпня 2011 року. Функції Національного центру академічної мобільності покладені на державне підприємство «Інформаційно-іміджевий центр», що належить до галузі управління Міністерства освіти і науки України.

Основні завдання Центру:

 • забезпечення вільного доступу зацікавлених органів та держав-учасниць Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні до інформації про особливості інтеграції національної системи освіти до європейського освітнього простору;
 • надання громадянам та зацікавленим органам інформації та роз’яснень з питань академічної мобільності та визнання документів про освіту;
 • проведення перевірки автентичності документів про освіту, виданих закладами освіти України та інших держав;
 • організація експертизи зі встановлення еквівалентності кваліфікацій, присвоєних згідно з документами про освіту, що видані навчальними закладами іноземних держав;
 • участь у підготовці проектів дво- та/або багатосторонніх міжурядових угод з питань визнання кваліфікацій;
 • здійснення заходів щодо пропагування освітніх послуг, які надаються українськими навчальними закладами, на іноземному ринку, зокрема спрямованих на залучення громадян іноземних держав до здобуття вищої освіти в Україні;
 • участь у виконанні міжнародних програм академічного обміну учнями, студентами та аспірантами;
 • організаційне забезпечення навчання, стажування або підвищення кваліфікації громадян України у закладах освіти інших держав.

Окрім цього, Центр від імені України забезпечує діяльність в рамках функціонування міжнародної мережі європейських національних інформаційних центрів з академічного визнання та мобільності (далі – інформаційна мережа), зокрема:

 • надає за принципом «єдиного вікна» інформацію про національне законодавство у сфері освіти, порядок присвоєння кваліфікацій, акредитаційний статус українських закладів освіти, ліцензування освітніх послуг, видачу документів про освіту та підтвердження їх автентичності;
 • здійснює оперативний обмін даними в рамках інформаційної мережі для забезпечення ефективного функціонування механізму визнання документів про освіту, виданих в Україні та інших державах-учасницях Конвенції;
 • бере участь в інформаційних та дослідницьких програмах, семінарах та інших заходах в рамках функціонування інформаційної мережі, впровадження новітніх стандартів академічної мобільності, що розробляються державами-учасницями Конвенціями.

На цьому сайті зібрано інформацію про систему освіти в Україні: її структуру, систему оцінювання, ліцензування та акредитацію ЗВО, нормативні документи в освітній галузі. Також ви маєте змогу ознайомитися з реєстром закладів освіти України та зразками українських документів про освіту різних часів.

Будемо раді відповісти на будь-які ваші запитання про систему освіти в Україні.