header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

СТРУКТУРА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Відповідно до Закону України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту»

Рівні вищої освіти Ступінь вищої освіти (документ про вищу освіту/науковий ступінь) Документ про попередню освіту, що надає доступ Нормативний період (роки) і обсяг (кредити ЄКТС1) навчання Академічні права Національна рамка кваліфікацій2 Цикли ЄПВО3
Початковий рівень (короткий цикл) Молодший бакалавр (диплом молодшого бакалавра) Свідоцтво (Атестат) про повну загальну середню освіту 120 кредитів (із можливістю перезарахування частини кредитів з попередньої програми) Право здобуття ступеня бакалавра 5 рівень Короткий цикл І циклу
Диплом молодшого спеціаліста, диплом фахового молодшого бакалавра
Перший (бакалаврський) рівень Бакалавр (диплом бакалавра) Свідоцтво (Атестат) про повну загальну середню освіту 180-240 кредитів (із можливістю перезарахування частини кредитів з попередньої програми) Право здобуття ступеня магістра 6 рівень І цикл
Диплом молодшого бакалавра, диплом молодшого спеціаліста, диплом фахового молодшого бакалавра
Другий (магістерський) рівень Магістр (диплом магістра) Диплом бакалавра Освітньо-професійна програма – 90-120 кредитів Право здобуття ступеня доктора філософії/ доктора мистецтв 7 рівень ІІ цикл
Освітньо-наукова програма – 120 кредитів (дослідницька (наукова) складова – не менше 30%)
Магістр медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування (диплом магістра) Свідоцтво (Атестат) про повну загальну середню освіту 300-360 кредитів (із можливістю перезарахування частини кредитів з попередньої програми) І-ІІ цикл
Диплом молодшого спеціаліста, диплом молодшого бакалавра, диплом фахового молодшого бакалавра
Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень Доктор філософії (диплом доктора філософії) Диплом магістра Підготовка в аспірантурі (ад’юнктурі) – 4 роки, освітня складова – 30-60 кредитів Право здобуття ступеня доктора наук 8 рівень ІІІ цикл
Доктор мистецтва (диплом доктора мистецтва) Підготовка у творчій аспірантурі – 3 роки, освітня складова – 30-60 кредитів -

1 – ЄКТС – Європейська кредитно-трансферна система. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС

2Національна рамка кваліфікацій

3 – ЄПВО – Європейський простір вищої освіти.


Ступені вищої освіти перехідного періоду

Останній прийом:

- на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводився у 2016 році;

- на здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста проводиться у 2019 році;

- підготовка кандидатів та докторів наук, за програмами, започаткованими до 1 вересня 2016 року, продовжується в межах передбачених строків. Диплом кандидата та доктора наук видаються Міністерством освіти і науки України до 30 червня 2021 року. Цей строк може бути подовжений на час академічної або соціальної відпустки, військової служби або тривалої хвороби.

З 30 березня 2021 року ступінь Доктора наук не входить в систему вищої освіти України. Присудження наукового ступеня Доктора наук регулюється Законом «Про наукову і наукову-технічну діяльність».

Ступені вищої освіти перехідного періроду

4 – Заклади вищої освіти мають право приймати на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність.


Співвідношення між ступенями у новій структурі та попередніми

(згідно із Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р.)

диплом молодшого спеціалістадиплом молодшого бакалавра
диплом спеціалістадиплом магістра
диплом кандидата наукдиплом доктора філософії

Оновлено: листопад 2023 року.


Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.

СЕРЕДНЯ ОСВІТА

З 2016-2017 років активно розпачалася ключова реформа Міністерства освіти і науки України у загальній середній освіті – Нова українська школа (НУШ).

У вересні 2017 року було ухвалено новий Закон «Про освіту», який регулює основні засади нової освітньої системи. У січні 2020 року був прийнятий новий Закон «Про повну загальну середню освіту», в якому сформовані засади функціонування та розвитку системи загальної середньої освіти.

Зазвичай навчальний рік розпочинається у День знань – 1 вересня і має закінчитися не пізніше 1 липня наступного року та триває не менше 175 навчальних днів.

На час дії воєнного часу тривалість начального року та дата початку і закінчення визначається Кабінетом Міністрів України.


Рівні та терміни навчання

Повна загальна середня освіта (ПЗСО) складається з таких рівнів:

 • початкова освіта (перший рівень ПЗСО, тривалість навчання – 4 роки);
 • базова середня освіта (другий рівень ПЗСО, тривалість навчання – 5 років);
 • профільна середня освіта (третій рівень ПЗСО, тривалість навчання – 3 роки).

З 1 вересня 2027 року строк здобуття профільної середньої освіти усіма здобувачами освіти становитиме три роки.

Запровадження освітніх програм базової середньої освіти до 2022 року та/або профільної середньої освіти до 2027 року в межах дванадцятирічної повної загальної середньої освіти можливе за рішенням Кабінету Міністрів України, за умови наявності відповідного стандарту базової або профільної середньої освіти та відповідної типової освітньої програми.


Заклади

Учні здобувають ПЗСО у закладах освіти, які мають право провадити освітню діяльність на певному рівні ПЗСО (закладах загальної середньої освіти або закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти). Такі заклади освіти можуть провадити освітню діяльність виключно на підставі ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку для певного рівня ПЗСО.

Юридична особа має статус закладу загальної середньої освіти, якщо основним видом її діяльності є освітня діяльність, що здійснюється на одному чи декількох рівнях ПЗСО.

Заклад освіти провадить освітню діяльність на певному рівні ПЗСО за умови наявності відповідної ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.

Заклад загальної середньої освіти залежно від засновника може бути:

 • державним – заснованим розпорядчим актом органу державної влади;
 • комунальним – заснованим розпорядчим актом сільської, селищної, міської, районної, обласної ради;
 • приватним – заснованим рішенням фізичних та юридичних осіб приватного права;
 • корпоративним – заснованим шляхом укладення засновницького договору кількома засновниками різних форм власності на засадах державно-приватного партнерства.

Типи закладів загальної середньої освіти за рівнями:

 • початкова школа (забезпечує здобуття початкової освіти);
 • гімназія (забезпечує здобуття базової середньої освіти);
 • ліцей (забезпечує здобуття профільної середньої освіти).

Початкова школа може функціонувати як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії. За рішенням засновника ліцей може забезпечувати здобуття базової середньої освіти та здобуття початкової освіти.

Приватні та корпоративні заклади освіти, а також заклади загальної середньої освіти, які діють відповідно до міжнародних договорів України, можуть здійснювати освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти.

Здобуття ПЗСО також забезпечують спеціальні заклади загальної середньої освіти:

 • спеціальна школа – заклад загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями;
 • навчально-реабілітаційний центр – заклад загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку.

Здобуття загальної середньої освіти також можуть забезпечувати заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інші заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

У системі спеціалізованої освіти здобуття ПЗСО забезпечують заклади спеціалізованої освіти:

 • мистецький ліцей – заклад спеціалізованої мистецької освіти, що забезпечує здобуття початкової та профільної мистецької освіти одночасно із здобуттям ПЗСО на всіх або окремих її рівнях;
 • спортивний ліцей – заклад спеціалізованої освіти, що забезпечує здобуття освіти спортивного профілю одночасно із здобуттям ПЗСО на всіх або окремих її рівнях;
 • військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою – заклад спеціалізованої освіти, що забезпечує здобуття освіти військового профілю для осіб з 13 років одночасно із здобуттям базової та/або профільної середньої освіти;
 • науковий ліцей – заклад спеціалізованої освіти, що забезпечує здобуття базової та/або профільної середньої освіти наукового профілю;
 • професійний коледж (коледж) спортивного профілю – заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю;
 • мистецький коледж – заклад спеціалізованої освіти, що забезпечує здобуття фахової передвищої мистецької освіти одночасно із здобуттям базової та профільної середньої освіти.

Система забезпечення якості у сфері ПЗСО

Система забезпечення якості у сфері ПЗСО включає такі складові:

 • систему забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти);
 • систему зовнішнього забезпечення якості освіти;
 • систему забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.

Внутрішня система забезпечення якості освіти формується закладом освіти та включає механізми забезпечення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних працівників та учнів за конкретні порушення академічної доброчесності.

Система зовнішнього забезпечення якості загальної середньої освіти та система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти у сфері загальної середньої освіти, визначаються Законами України "Про освіту" та "Про повну загальну середню освіту".

Працівниками центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальних органів не більше одного разу на 10 років проводиться інституційний аудит з метою оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та визначення рекомендацій.

За результатами проведення інституційного аудиту засновнику та закладу освіти надаються:

 • висновок про якість освітньої та управлінської діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти;
 • рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти, а також приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства, зокрема ліцензійних умов.

Форми навчання

ПЗСО може здобуватися за такими формами навчання:

 • очною (денною) – передбачає безпосередню участь учнів в освітньому процесі;
 • дистанційною – це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу;
 • мережевою – оволодіння освітньою програмою відбувається за участю різних суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють між собою на договірних засадах;
 • екстернатною – освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства;
 • сімейною (домашньою) – організація освітнього процесу дітей здійснюється самостійно їхніми батьками. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки. Оцінювання результатів навчання та присудження освітніх кваліфікацій здійснюються відповідно до законодавства;
 • педагогічного патронажу – забезпечення педагогічними працівниками засвоєння освітньої програми здобувачем освіти, який за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти, потребує такої форми.

Освіта на рівнях базової та профільної середньої освіти також може здобуватися за очною (вечірньою) або заочною формами.

Профільна середня освіта професійного спрямування може здобуватися за дуальною формою здобуття освіти, – коли навчання у закладі освіти може поєднуватися із навчання на робочих місцях.


Тривалість занять

Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти.

Безперервне навчання (урок) учнів ПЗСО не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин (для 2-4 років навчання), 45 хвилин (5-12 років навчання), крім випадків, визначених законодавством.

Тривалість канікул у закладах освіти продовж навчального року зазвичай становить не менше 30 календарних днів.


Освітня програма

Заклад освіти розробляє та використовує в освітній діяльності одну освітню програму на кожному рівні (циклі) ПЗСО або наскрізну освітню програму, розроблену для декількох рівнів освіти.

Освітні програми можуть бути розроблені на основі типової освітньої програми або інших освітніх програм, затверджених центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти (Державна служба якості освіти).


Навчальний план

На основі визначеного в освітній програмі закладу освіти навчального плану затверджується річний навчальний план (один або декілька), в якому конкретизується перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень або кількість годин на навчальний рік).

Індивідуальний навчальний план учня складається у разі здобуття освіти за екстернатною формою та формою педагогічного патронажу, а у разі здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою – за бажанням учня або його батьків.


Мова навчання

Мовою освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти є державна мова. Деякі навчальні предмети або інтегровані курси поряд із державною мовою можуть викладатися англійською чи іншою офіційною мовою Європейського Союзу.

Учням, які належать до корінних народів або національних меншин України, вивчають мову відповідного корінного народу або національної меншини в закладах освіти або через національні культурні товариства.


Зарахування, відрахування та переведення на наступний рік навчання

До комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти у порядку, визначеному законодавством, обов’язково зараховуються всі діти, які:

 • проживають на території обслуговування закладу освіти;
 • є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі освіти;
 • є дітьми працівників цього закладу освіти.

Діти з особливими освітніми потребами, які проживають на території обслуговування комунального закладу освіти, мають право на першочергове зарахування до нього для здобуття початкової та базової середньої освіти.

Зарахування дітей до державних, комунальних закладів освіти для здобуття базової середньої освіти може здійснюватися на конкурсних засадах, якщо це не порушує право учнів, які здобули початкову освіту в цьому закладі освіти.

Зарахування дітей до державних, комунальних і корпоративних закладів освіти для здобуття профільної середньої освіти (академічного або професійного спрямування) відбувається на конкурсних засадах.

Учні переводяться на наступний рік навчання після завершення навчального року.

Рішення про переведення учнів, які здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою здобуття освіти, приймається з урахуванням результатів навчання.

Учні, які здобули початкову освіту та/або базову середню освіту та продовжують навчання у тому самому закладі освіти, переводяться на наступний рік навчання в порядку, визначеному законодавством.


Завершення навчання

Кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію за кожний рівень ПЗСО з державної мови, математики та інших предметів, визначених Міністерством освіти і наук України.

У період дії карантинних обмежень, спричинених пандемією COVID-19, та в умовах воєнного стану ця норма змінювалася.


Документи про освіту

Після завершення навчання учні отримують такі документи про освіту:

 • свідоцтво про здобуття початкової освіти;
 • свідоцтво про здобуття базової середньої освіти;
 • свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

Для учнів з порушенням зору такі документи можуть виготовлятися з використанням шрифту Брайля.


Підрозділи:

Початкова середня освіта

Базова середня освіта

Профільна середня освіта

Система оцінювання

Державна підсумкова атестація


Додаткові матеріали:

Інформаційна довідка щодо особливостей проведення Державної підсумкової атестації в умовах воєнного стану

Інформаційна довідка щодо здобуття рівня/кваліфікації повної загальної середньої освіти та вступу на програми вищої освіти в Україні та зміни, спричинені COVID-2019


Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Державні закупівлі

Інформація про діяльність підприємства

СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Структура системи освіти України

СкладникРівеньСтупінь, кваліфікація або освітньо-кваліфікаційний рівеньОбсяг програми (кредити ЄКТС1), період навчанняНаціональна рамка кваліфікацій
Дошкільна освіта
Повна загальна середня освіта Початкова середня освіта - 4 роки 1 рівень
Базова середня освіта - 5 років 2 рівень
Профільна середня освіта - 3 роки2 3 рівень
Позашкільна освіта - - 1-3 рівень
Спеціалізована освіта
Професійна (професійно-технічна) освіта3 Перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної освіти) Робітнича кваліфікація; Кваліфікований робітник; Молодший спеціаліст Регулюється стандартами професійної (професійно-технічної) освіти 2 рівень
Другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти 3 рівень
Третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти 4-5 рівень
Фахова передвища освіта3 Фахова передвища освітаФаховий молодший бакалаврОсвітньо-професійна програма: 240 кредитів на основі базової середньої освіти; 120-180 кредитів на основі повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти) 5 рівень
Вища освіта Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти Молодший бакалавр4 Освітньо-професійна програма – 120 кредитів 5 рівень
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Бакалавр Освітньо-професійна програма – 180-240 кредитів 6 рівень
Другий (магістерський) рівень вищої освіти Магістр Освітньо-професійна програма – 90-120 кредитів 7 рівень
Освітньо-наукова програма – 120 кредитів (дослідницька (наукова) складова – не менше 30%)
Магістр медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування5 Освітня програма – 300-360 кредитів
Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти6 Доктор філософії Підготовка в аспірантурі (ад’юнктурі) – 4 роки, освітня складова освітньо-наукової програми – 30-60 кредитів 8 рівень
Доктор мистецтва Підготовка у творчій аспірантурі – 3 роки, освітня складова освітньо-творчої програми – 30-60 кредитів
Освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта Часткові кваліфікації -

1 – Європейська кредитно-трансферна система

2 – Відповідно до Закону України «Про освіту» (пп. 3-4 п. 3 розділ ХІІ) навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти починається:

для початкової освіти - з 1 вересня 2018 року;

для базової середньої освіти - з 1 вересня 2022 року;

для профільної середньої освіти - з 1 вересня 2027 року.

До 2027 року запровадження освітніх програм трирічної профільної школи можливе за рішенням МОН.

3 – Програми можуть бути інтегровані з програмами профільної середньої освіти. Освітні програми з первинної професійної підготовки, професійно-технічного навчання, у тому числі перепідготовки чи підвищення кваліфікації робітників впродовж життя, можуть бути спрямовані на здобуття повних та/або часткових професійних кваліфікацій.

4 – Диплом про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта) прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра. Останній прийом на здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста проводився у 2019 році.

5 – Навчання для здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра (інтегровані програми).

6 – Підготовка кандидатів наук, започаткована закладами вищої освіти до 1 вересня 2016 року, продовжувалася в межах передбаченого законодавством строку. До 31 грудня 2020 року за результатами захисту дисертацій здобувачам присуджувався науковий ступінь кандидата наук та видавався диплом кандидата наук. Цей строк може бути подовжено на час академічної або соціальної відпустки, військової служби або тривалої хвороби.


Реформування системи освіти

В Україні продовжується реформування системи освіти.

У вересні 2014 року набув чинності новий Закон України «Про вищу освіту», з прийняттям якого відбулися суттєві зміни в структурі вищої освіти.

У вересні 2017 року було ухвалено новий Закон України «Про освіту», яким передбачено основні засади нової освітньої системи, зокрема, в системі повної загальної середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти.

З серпня 2019 року набув чинності Закон України «Про фахову передвищу освіту», яким передбачено функціонування фахової передвищої освіти як самостійного складника освіти.

У січні 2020 року був прийнятий новий Закон «Про повну загальну середню освіту», в якому сформовані засади функціонування та розвитку системи загальної середньої освіти.

Після 30 березня 2021 року ступінь доктора наук не входить в систему вищої освіти України. Присудження наукового ступеня доктора наук регулюється Законом «Про наукову і наукову-технічну діяльність».


Співвідношення між ступенями у новій структурі та попередніми

(згідно із Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р.)

диплом молодшого спеціалістадиплом молодшого бакалавра
диплом спеціалістадиплом магістра
диплом кандидата наукдиплом доктора філософії


Оновлено: листопад 2023 р.

Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

Сучасна система забезпечення якості вищої освіти була визначена Законом України «Про вищу освіту» (2014) та Законом України «Про освіту» (2017). Наразі система перебуває на етапі становлення, до законів вносяться певні зміни, розробляються підзаконні акти. Створено Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

Система забезпечення якості вищої освіти включає внутрішні системи забезпечення якості закладів вищої освіти та системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності закладів вищої освіти та якості вищої освіти. Також законодавством визначені системи забезпечення якості діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти.

Якість вищої освіти в Україні визначається як відповідність умов провадження освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам вищої освіти, професійним, міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам заінтересованих сторін і суспільства, та забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості.

До системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності закладів вищої освіти та якості вищої освіти належать процедури ліцензування освітньої діяльності, акредитації освітніх програм, інституційна акредитація тощо. Проте, запровадження інституційної акредитації закладів вищої освіти і розробку відповідного положення було відкладено на час дії в Україні воєнного стану та шести місяців з дня його скасування.


Ліцензування освітньої діяльності

Ліцензування – це процедура визнання спроможності юридичної особи провадити освітню діяльність відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Ліцензування провадження освітньої діяльності закладами вищої освіти є обов’язковим.

Ліцензію видає Міністерство освіти і науки України. З 2015 року вона є безстроковою.

До 2021 року здійснювалося також ліцензування кожної спеціальності певного рівня вищої освіти у закладах вищої освіти.

З 2021 року запроваджено ліцензування освітньої діяльності закладів вищої освіти на певному рівні вищої освіти. Ліцензування освітніх програм необхідно виключно для програм, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (Перелік спеціальностей).

Вимоги, обов’язкові до виконання закладом вищої освіти, визначаються Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

Ліцензування також проводиться для закладів вищої освіти іноземних держав або їх відокремлених структурних підрозділів (філій/кампусів), що утворюються і функціонують на території України.


Акредитація освітніх програм

Акредитація освітньої програми – це оцінювання освітньої програми та/або освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет забезпечення та вдосконалення якості вищої освіти.

Сертифікати про акредитацію з 2019 року видаються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Акредитація освітніх програм в Україні може також бути підтверджена сертифікатом про акредитацію освітньої програми визнаного незалежного або іноземного акредитаційного агентства забезпечення якості вищої освіти (Перелік іноземних акредитаційних агентств та агентств із забезпечення якості вищої освіти, сертифікати про акредитацію освітніх програм яких визнаються в Україні).

У межах ліцензованих спеціальностей або (після 2021року) на певному рівні вищої освіти, у відповідності до стандарту вищої освіти, заклади вищої освіти розробляють освітні програми. У межах однієї спеціальності на одному рівні вищої освіти може здійснюватися одночасна акредитація двох і більше освітніх програм. Кількість таких освітніх програм та їх назви заклади вищої освіти визначають самостійно. Освітні програми в межах певної спеціальності передбачають присвоєння різних професійних кваліфікацій відповідно до спеціалізації та результатів навчання (компетентностей), якими повинні оволодіти здобувачі освіти відповідної освітньої програми.

Стандарти вищої освіти - це сукупність вимог до освітніх програм вищої освіти певного рівня та спеціальності.

Стандарти вищої освіти затверджуються Міністерством освіти і науки України, розробляються відповідно до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для визначення та оцінювання якості вищої освіти та результатів освітньої діяльності. Стандарти вищої освіти визначають такі вимоги до освітніх програм:

 • обсяг кредитів ЄКТС відповідного рівня;
 • вступні вимоги;
 • перелік обов’язкових компетентностей випускника;
 • нормативний зміст підготовки у термінах результатів навчання;
 • форми атестації; вимоги до створення освітніх програм та вимоги професійних стандартів (за їх наявності).

Акредитація вперше проводиться, як правило, упродовж останнього року навчання першого набору здобувачів вищої освіти за освітньою програмою. Перший раз освітні програми акредитуються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти строком на п’ять років, наступні акредитації – строком на 10 років. За акредитованими освітніми програмами заклади вищої освіти мають право видавати дипломи встановленого зразка.

Документ про вищу освіту встановленого зразка видається закладом вищої освіти лише за акредитованою освітньою програмою. У документі про вищу освіту зазначається найменування органу (органів) акредитації, а в додатку до документа про вищу освіту - інформація про видані відповідні акредитаційні сертифікати, рішення.


Інституційна акредитація

Акредитація закладів вищої освіти за рівнями (від I до IV) було скасовано в 2014 році.

Законом «Про вищу освіту» з 2017 року введено в законодавство поняття інституційної акредитації закладів вищої освіти. Однак, відповідно до законодавства Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти повинно розробити та подати для затвердження до Міністерства освіти і науки положення про інституційну акредитацію закладів вищої освіти протягом шести місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Законом «Про вищу освіту» визначено, що інституційна акредитація не є обов’язковою для закладів вищої освіти та здійснюватиметься Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Передбачається, що Сертифікат інституційної акредитації видаватиметься строком на 5 років і надаватиме закладу вищої освіти певні додаткові преференції. Такими додатковими можливостями, які надаватиме інституційна акредитація після її впровадження, є подовження терміну дії сертифіката про акредитацію освітньої програми, що пройшла процедуру акредитації зі статусом «зразкова» до 10 років, можливість одночасно проводити акредитацію освітніх програм різних рівнів вищої освіти за однією спеціальністю (наприклад, бакалавра і магістра), а також врахування оцінки внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти закладу вищої освіти для цілей акредитації освітніх програм. Заклад освіти зможе отримати статус «Дослідницький університет» тільки за наявності інституційної акредитації.

Інформація про ліцензування та акредитацію додається до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та є доступною в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності.

Детальніше в Інформаційній довідці щодо процедури ліцензування та акредитації у системі вищої освіти України.


Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.