header-ua

Національний інформаційний центр
академічної мобільності
ENIC UKRAINE

Путь на сайте

ТИПИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

В Україні заклади вищої освіти за формою власності поділяються на заклади державної, комунальної та приватної форм власності. Незалежно від форми власності заклади вищої освіти мають рівні права у провадженні освітньої та наукової діяльності, забезпеченні якості освіти тощо.

В Україні діють заклади вищої освіти таких типів:

університет – багатогалузевий (класичний, технічний) або галузевий (профільний, технологічний, педагогічний, фізичного виховання і спорту, гуманітарний, богословський/теологічний, медичний, економічний, юридичний, фармацевтичний, аграрний, мистецький, культурологічний тощо) заклад вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії), провадить фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність;

академія, інститут - галузевий (профільний, технологічний, технічний, педагогічний, богословський/теологічний, медичний, економічний, юридичний, фармацевтичний, аграрний, мистецький, культурологічний тощо) заклад вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти на першому і другому рівнях за однією чи кількома галузями знань, може здійснювати підготовку на третьому рівні вищої освіти та вищому науковому рівні за певними спеціальностями, проводить фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність;

коледж - заклад вищої освіти або структурний підрозділ університету, академії чи інституту, що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям ступеня бакалавра та/або молодшого бакалавра, проводить прикладні наукові дослідження та/або творчу мистецьку діяльність.

Статус коледжу отримує заклад освіти (структурний підрозділ закладу освіти), в якому обсяг підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра та/або молодшого бакалавра становить не менше 30 відсотків загального ліцензованого обсягу.


Історичний профіль:

Типи ЗВО до 2014 року


Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.

РІВНІ ТА СТУПЕНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

З прийняттям у 2014 році Закону «Про вищу освіту» відбулися зміни в структурі освітніх рівнів та ступенів вищої освіти. Основні зміни стосувалися ступенів молодшого спеціаліста, спеціаліста та кандидата наук, які були відповідно замінені ступенями молодшого бакалавра, магістра та доктора філософії/доктора мистецтва. Ці зміни були імплементовані поступово. Так останній прийом на програми молодшого спеціаліста відбувся в 2019 році, на програми спеціаліста – в 2016 році, на програми кандидата наук – в 2015 році

До сучасної системи вищої освіти України входять наступні освітні рівні:

 • початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти
 • перший (бакалаврський) рівень
 • другий (магістерський) рівень
 • третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень.

Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання освітньої програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти:

 • молодший бакалавр
 • бакалавр
 • магістр
 • доктор філософії/доктор мистецтва.

Молодший бакалавр – це освітній або освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується закладом вищої освіти в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої програми, обсяг якої становить 120 кредитів ЄКТС. Для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі фахової передвищої освіти заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається стандартом вищої освіти.

Особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра або на основі фахової передвищої освіти заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається стандартом вищої освіти.

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра.

Ступінь магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування здобувається на основі повної загальної середньої освіти або освітнього ступеня молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю і присуджується закладом вищої освіти в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми, обсяг якої у випадку, якщо ступінь магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування здобувається на основі повної загальної середньої освіти, становить 300-360 кредитів ЄКТС. Для здобуття освітнього ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра або на основі фахової передвищої освіти заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається стандартом вищої освіти. Вступ на такі освітні програми вважається одночасно вступом для здобуття ступенів бакалавра та магістра (інтегровані освітні програми).

Доктор філософії – це освітній і водночас науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується разовою спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи за результатами успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) становить чотири роки. Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії у відповідному закладі вищої освіти (науковій установі) поза аспірантурою (ад’юнктурою). Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.

Доктор мистецтва – це освітньо-творчий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Особа має право здобувати ступінь доктора мистецтва у творчій аспірантурі. Ступінь доктора мистецтва присуджується спеціалізованою радою з присудження ступеня доктора мистецтва закладу вищої освіти мистецького спрямування за результатом успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-творчої програми та публічного захисту творчого мистецького проєкту. Нормативний строк підготовки доктора мистецтва у творчій аспірантурі становить три роки. Обсяг освітньої складової освітньо-творчої програми підготовки доктора мистецтва становить 30-60 кредитів ЄКТС.


Історичний профіль:

Система рівнів та ступенів вищої освіти до 2014 року та перехідний період


Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

В Україні кожен учень має право на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його навчання.

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання.

З 2000 року в школах України діє 12-бальна шкала (система) оцінювання навчальних досягнень учнів. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти були затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.04.2011 №329.

За вибором закладу освіти оцінювання може здійснюватися за 12-бальною шкалою або за власною шкалою оцінювання, але у такому разі заклад освіти визначає правила переведення оцінок до системи оцінювання, визначеної законодавством.

Результати навчання у початковій школі зазвичай оцінюють вербально. У 1-2 класах оцінювання навчальних досягнень учнів виражають вербальною оцінкою (оцінювальним судженням). У 3-4 класах за вибором закладу освіти учні можуть отримувати вербальні або рівневі оцінки, які можуть виражатися як усно, так і письмово. Рівневе оцінювання є плавним переходом від вербального оцінювання у початковій школі до бального у базовій школі.

Вербальне оцінювання виражається словами: "має значні успіхи", "демонструє помітний прогрес", "досягає результату за допомогою дорослих", "потребує уваги і допомоги". Рівневе оцінювання розподіляється за чотирма рівнями та позначається буквами: "початковий" (П), "середній" (С), "достатній" (Д), "високий" (В).

Оцінювання результатів навчання учня з особливими освітніми потребами в закладах освіти здійснюється згідно із загальними критеріями оцінювання та з урахуванням індивідуального навчального плану.

Об’єктом оцінювання у системі загальної середньої освіти є результати повсякденної навчальної роботи учнів на уроках і вдома.

Оцінювання здійснюється на основі результатів таких видів перевірки:

 • усної (індивідуальне, групове та фронтальне опитування);
 • письмової (самостійні та контрольні роботи, тестування);
 • графічної (робота з діаграмами, графіками, схемами, контурними картами);
 • практичної (виконання різних видів експериментальних досліджень і навчальних проєктів, робота з біологічними об’єктами, виготовлення виробів).

У 12-ти бальній системі оцінювання розрізняють 4 (чотири) рівні навчальних досягнень учнів:

 • перший рівень – початковий (1-3 бали). Відповідь учня фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення;
 • другий рівень – середній (4-6 балів). Учень відтворює основний навчальний матеріал, здатний виконувати завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності;
 • третій рівень – достатній (7-9 балів). Учень знає істотні ознаки понять, явищ, зв'язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням). Відповідь учня правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй бракує власних суджень;
 • четвертий рівень – високий (10-12 балів). Знання учня є глибокими, міцними, системними; учень вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, його навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища і факти, виявляти й відстоювати особисту позицію.

У випадку невідповідності навчальних досягнень учня рівням системи оцінювання робиться позначка "не атестований".

При визначенні рівня навчальних досягнень учнів враховуються:

 • характеристики відповіді: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;
 • якість знань;
 • сформованість загальнонавчальних та предметних умінь і навичок;
 • рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;
 • вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, формулювати гіпотези;
 • самостійність оцінних суджень.

Після здобуття учнями кожного рівня освіти: початкової (у 4 класі), базової середньої (у 9 класі) чи повної загальної середньої освіти (в 11 (12) класі), – здійснюється державна підсумкова атестація.

Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі щороку у разі переведення його на наступний рік навчання.


Хронологія становлення системи оцінювання в Україні

1935 р. – у радянських школах встановлено п'ять словесних оцінок: "дуже погано", "погано", "посередньо", "добре", "відмінно".

З 1945 р. в Українській РСР оцінювання навчальних досягнень учнів проводилось за 5-бальною шкалою – "5", "4", "3", "2", "1" (де "5" – найвищий бал).

У 1993 р. діапазон оцінювання результатів навчання був звужений до 4-бальної шкали – "5", "4", "З","2" (де "5" – найвищий бал).

З 2000 року в школах України діє 12-бальна шкала (система) оцінювання (де "12" – найвищий бал).


Співвідношення 4-бальної і 12-бальної шкал оцінювання

Шкала оцінювання Оцінки
4-бальна 2- 2 2+ 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5 5+
12-бальна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.

ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА

Професійна (професійно-технічна) освіта – це система підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів (за умови закінчення відповідного курсу навчання в акредитованому вищому професійно-технічному навчальному закладі), є складовою системи освіти України.

Професійна (професійно-технічна) освіта – це комплекс педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності.

Порядок, умови, форми та особливості здобуття професійної освіти визначаються Законом України "Про професійну (професійно-технічну) освіту".

Така освіта здобувається у закладах професійної освіти за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, мережевою, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами. Передумовою до здобуття професійної освіти є базова або повна загальна середня освіта. Проте громадяни, які за станом здоров'я, сімейними обставинами або з інших поважних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, особи, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати робітничу кваліфікацію з професій, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Учні, які мають базову середню освіту, можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту у закладі професійної освіти.

Типи закладів професійної освіти:

 • професійно-технічне училище відповідного профілю;
 • професійне училище соціальної реабілітації;
 • вище професійне училище;
 • професійний ліцей;
 • професійний ліцей відповідного профілю;
 • професійно-художнє училище;
 • художнє професійно-технічне училище;
 • вище художнє професійно-технічне училище;
 • училище-агрофірма;
 • вище училище-агрофірма;
 • училище-завод;
 • центр професійної (професійно-технічної) освіти;
 • центр професійної освіти;
 • навчально-виробничий центр;
 • центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;
 • навчально-курсовий комбінат;
 • навчальний центр;
 • інші типи закладів освіти, що надають професійну (професійно-технічну) освіту або здійснюють професійне (професійно-технічне) навчання.

Навчальний рік у закладах професійної освіти не повинен перевищувати 40 навчальних тижнів. Упродовж навчання учні проходять поточний, тематичний, проміжний та вихідний контроль знань, умінь та навичок. Форми та періодичність вихідного контролю визначаються навчальним планом. Вихідний контроль передбачає державну кваліфікаційну атестацію, яка включає:

 • кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає певним вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника закладу професійної освіти відповідного атестаційного рівня;
 • державний кваліфікаційний екзамен (кваліфікаційний екзамен) або захист дипломної роботи, проєкту чи творчої роботи, що їх замінює.

Ступеневість професійної освіти

Професійна освіта має три ступені. Ступеневість у закладах професійної освіти визначається відповідними рівнями кваліфікації, складністю професій та освітньо-кваліфікаційним рівнем. Кожний ступінь навчання у закладі професійної освіти має теоретичну й практичну завершеність і підтверджується присвоєнням випускникам (учням) освітньо-кваліфікаційних рівнів "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст", згідно з набутими ними професійними знаннями, уміннями й навичками. Відповідно до ступенів професійної освіти встановлюється три атестаційні рівні професійних закладів освіти.

Навчальні плани та навчальні програми кожного ступеня професійної освіти складаються таким чином, щоб випускники першого ступеня мали можливість продовжувати навчання на другому ступені, а випускники другого ступеня – на третьому.

Відповідність присвоєння випускникам професійних закладів освіти рівнів кваліфікації (розрядів, класів, категорій, груп) з конкретних робітничих професій атестаційному рівню професійного навчального закладу визначається Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах.

Перший ступінь. На першому ступені професійної освіти забезпечується формування відповідного рівня кваліфікації з технологічно нескладних, простих за своїми виробничими діями і операціями професій, що дає змогу робітнику вільно працювати з раніше вивченими предметами, об'єктами, виконувати конкретні дії, виробничі операції та роботи під контролем робітника з більшим досвідом і вищим рівнем кваліфікації. Навчання здійснюється шляхом прискореного формування необхідних умінь і навичок у учнів, слухачів професійних закладів освіти першого атестаційного рівня та шляхом індивідуального чи групового навчання на виробництві або у сфері послуг.

До професійних закладів освіти першого атестаційного рівня належать:

 • навчальні курси певного професійного спрямування;
 • професійні школи;
 • навчально-курсові комбінати;
 • автомобільні навчальні комбінати;
 • інші прирівняні до них заклади освіти.

Навчання на першому ступені не вимагає від учнів, слухачів базової чи повної загальної середньої освіти і здійснюється за навчальними планами та навчальними програмами, що затверджуються відповідним місцевим органом управління професійно-технічною освітою.

Нормативний термін навчання визначається навчальними планами та навчальними програмами, але не повинен перевищувати 1 року.

Навчання на першому ступені завершується кваліфікаційною атестацією. Особам, які успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії) та видається свідоцтво затвердженого зразка.

Другий ступінь. На другому ступені професійної освіти забезпечується формування відповідного рівня кваліфікації з масових робітничих професій середньої технологічної складності у різних галузях економіки, що дає змогу робітнику самостійно виконувати по пам'яті чи з допомогою технологічних карт, інструкцій, креслень або іншої документації типові дії, виробничі операції, роботи за встановленими нормами часу і забезпечувати необхідну якість.

Навчання здійснюється у професійних закладах освіти другого атестаційного рівня і вимагає, як правило, від учнів, слухачів базової загальної середньої освіти.

До професійних закладів освіти другого атестаційного рівня належать:

 • професійно-технічні училища відповідного профілю;
 • професійно-художні училища;
 • художні професійно-технічні училища;
 • училища-агрофірми;
 • училища-заводи;
 • навчально-виробничі центри;
 • навчальні центри;
 • інші прирівняні до них навчальні заклади.

Навчання на другому ступені здійснюється за державними стандартами професійної освіти.

Учні, слухачі можуть одночасно з отриманням професії здобувати у професійному або в іншому закладі освіти повну загальну середню освіту.

Нормативний термін навчання не повинен перевищувати:

 • для осіб, які мають повну загальну середню освіту, – 1,5 року;
 • для осіб, які мають базову загальну середню освіту і здобувають повну загальну середню освіту, – 4 роки;
 • для осіб, які мають базову загальну середню освіту або, як виняток, не мають її і поки не здобувають повну загальну середню освіту, – 2 роки.

Навчання на другому ступені завершується кваліфікаційною атестацією. Особам, які успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії) та видається диплом затвердженого зразка.

Третій ступінь. На третьому ступені професійної освіти забезпечується формування високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємних професій та спеціальностей у різних галузях економіки, що дає змогу робітнику чи службовцю на основі отриманих знань та вивчених раніше типових дій самостійно виконувати складні виробничі операції, продуктивні дії, створювати алгоритми діяльності у нетипових ситуаціях.

Навчання здійснюється у професійних навчальних закладах третього атестаційного рівня.

До професійних навчальних закладів третього атестаційного рівня належать:

 • вищі професійні училища;
 • вищі художні професійно-технічні училища;
 • вищі училища-агрофірми;
 • центри професійно-технічної освіти;
 • центри підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;
 • інші прирівняні до них навчальні заклади.

Навчання на третьому ступені здійснюється за державними стандартами професійної освіти. Нормативний термін навчання не повинен перевищувати 2-х років.

Навчання завершується кваліфікаційною атестацією. Особам, які успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії) та, за умови закінчення відповідного курсу навчання в акредитованому професійному закладі освіти, – кваліфікація молодшого спеціаліста і видаються дипломи затвердженого зразка.

Післядипломна освіта кваліфікованих робітників здійснюється у професійних навчальних закладах усіх атестаційних рівнів за відповідними навчальними планами та навчальними програмами і включає різні форми підвищення кваліфікації та перепідготовку робітників і службовців.

Навчальні плани та навчальні програми розробляються професійним закладом освіти на основі державних стандартів і затверджуються місцевим органом управління професійною освітою за погодженням із замовником робітничих кадрів. Нормативний термін навчання визначається навчальними планами та навчальними програмами, але не повинен перевищувати 1 року.

Навчання в закладах системи післядипломної освіти завершується кваліфікаційною атестацією. Особи, які успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, отримують документ встановленого зразка.


Документи про професійну освіту

Випускнику закладу професійної освіти, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії), видається диплом кваліфікованого робітника.

Випускнику закладу професійної освіти, який здобув повну загальну середню освіту, видається свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

Особі, яка опанувала курс професійного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації. Випускнику акредитованого вищого професійного училища, центру професійної освіти певного рівня акредитації, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", видається диплом молодшого спеціаліста.

Особі з особливими освітніми потребами, яка опанувала курс професійного навчання в закладі професійної освіти і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.


Історичний профіль:

Професійно-технічна освіта до 2018 року


Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.

ПРОФІЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Профільна середня освіта – третій рівень повної загальної середньої освіти (10-12* класи). Це останній етап одержання повної загальної середньої освіти, на якому в свідомості учнів формується цілісна картина світу. Випускники старшої школи володіють способами пізнавальної та комунікативної діяльності, умінням одержувати інформацію з різних джерел і самостійно опрацьовувати її, застосовувати набуті знання у повсякденному житті.

Здобуття профільної середньої освіти гарантується за академічним або професійним спрямуванням:

 • академічне – профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти;
 • професійне – орієнтоване на ринок праці профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, та професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей і потреб учнів.

У старшій школі зміст освіти і вимоги до його засвоєння диференціюються за трьома рівнями:

 • обов’язкові результати навчання – визначаються Державним стандартом базової та повної середньої освіти;
 • профільний, зміст якого визначають програми, затверджені Міністерством освіти і науки України;
 • академічний, за програмами якого вивчаються дисципліни, що тісно пов’язані з профільними предметами (наприклад, фізика у хіміко-біологічному профілі).

Для учнів, які не визначилися щодо напряму спеціалізації, здійснюється загальноосвітня підготовка.

Заклади. Профільну середню освіту учні здобувають у ліцеях – загальноосвітніх навчальних закладах ІІІ ступеня, які також можуть забезпечувати здобуття базової середньої освіти та початкової освіти. Здобуття загальної середньої освіти також можуть забезпечувати заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інші заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

Тривалість навчання. Період навчання у старшій школі становить 2 роки, а з 01 вересня 2027 року становитиме 3 роки. Кількість учнів у класі зазвичай становить не більше 30 осіб.

Тривалість занять. Урок на рівні профільної середньої освіти зазвичай триває 45 хвилин.

Оцінювання. Оцінювання знань учнів здійснюється за 12-ти бальною системою (шкалою), де 12 – найвищий бал.

Закінчення. Після закінчення 11(12)*-го класу та здобуття повної загальної середньої освіти проводиться випуск учнів. Як правило, вік випускників становить 16-17 років. Контроль за результатами навчання здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Зміст, форми, порядок і терміни проведення атестації визначаються і щорічно затверджуються Міністерством освіти і науки України.

З метою збереження життя і здоров’я учнів в умовах воєнного стану у 2022/2023 навчальному році учні були звільнені від проходження державної підсумкової атестації.

Документ про освіту. Учням, які закінчили 11(12)*-й клас і пройшли державну підсумкову атестацію, видається свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. Разом із свідоцтвом видається додаток до нього, де зазначаються досягнення учнів у навчанні в балах.

Випускники, які мають високі досягнення у навчанні, нагороджуються золотою медаллю – «За високі досягнення у навчанні» або срібною – «За досягнення у навчанні» та отримують свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою.

Золотою медаллю нагороджуються випускники, які за період здобуття профільної середньої освіти досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання і державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів з навчальних предметів. Срібною медаллю нагороджуються випускники, які за період здобуття профільної середньої освіти досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів та достатній рівень (не нижче 9 балів) не більше ніж з двох навчальних предметів.

Здобуття профільної середньої освіти за будь-яким спрямуванням (академічним чи професійним) не обмежує право особи на його зміну, а також на здобуття освіти на інших рівнях освіти. Випускники, що отримали повну загальну середню освіту, мають право на вступ до будь-якого закладу вищої освіти.

До 2027 року запровадження освітніх програм трирічної профільної школи можливе за рішенням МОН.


* навчання учнів за програмами 12-річної повної загальної середньої освіти починається:
• для початкової освіти – з 1 вересня 2018 року;
• для базової середньої освіти – з 1 вересня 2022 року;
• для профільної середньої освіти – з 1 вересня 2027 року.


Історичний профіль:

Повна середня освіта до 2018 року


Цю інформацію було створено за фінансової підтримки Ради Європи. Точка зору, висловлена автором, ні в якому разі не може вважатися офіційною думкою Ради Європи.

Більше статей...

 1. ПОЧАТКОВА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
 2. БАЗОВА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
 3. МЕРЕЖА ENIC-NARIC
 4. Головна